Strategie Holland Solar

Holland Solar is sinds 1983 dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. We beïnvloeden relevante besluitvorming en sturen de agenda rond wet- en regelgeving en subsidies. Als brancheorganisatie werken we samen met onze leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.

Holland Solar staat voor een evenwichtige markt, is een stem naar overheid en streeft naar kwaliteit en veiligheid in de Nederlandse zonne-energiesector.

Onze visie
In het jaar 2030 zal Nederland 58 gigawattpiek aan zonnepanelen herbergen en in 2050 zelfs meer dan 200 gigawattpiek. Te zijner tijd zal zonne-energie in Nederland goed zijn voor circa een derde van de totale stroomproductie.

Zonnewarmte (zonthermie) zal in de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage leveren door de installatie van zonneboilers in de gebouwde omgeving bij kleinverbruikers en via grootschalige zonthermische systemen voor zwembaden en stadsverwarming. In 2030 zal Nederland dankzij zonnewarmtesystemen een CO2-reductie van 7,6 megaton behalen.

Onze strategie
De strategie van Holland Solar steunt op 4 pijlers:

 1. Belangenbehartiging
  Holland Solar is dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. We behartigen de belangen van ondernemers. Collectief én individueel. Nationaal en internationaal. We beïnvloeden relevante besluitvorming en sturen de agenda rond wet- en regelgeving en subsidies via nauwe afstemming met politiek Den Haag, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en overige instanties zoals netbeheerders, SolarPower Europe, SolarHeat Europe, LTO en Techniek Nederland.
   
 2. Ontmoetingsplatform
  Ondernemen doet men niet alleen. Holland Solar brengt zonne-energieondernemers in contact met collega’s en geeft hen de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen. Holland Solar informeert en verbindt zoveel mogelijk partijen in de Nederlandse zonne-energiesector. Met elkaar, maar ook met andere relevante partijen buiten de sector door het uitwisselen van kennis en informatie, het organiseren van netwerkbijeenkomsten en matchmaking en het werven van zoveel mogelijk leden.
   
 3. Kennisplatform
  Als lid van Holland Solar is men altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de branche, nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technieken en nog veel meer. Holland Solar inspireert en overtuigt relevante partijen van de enorme potentie van zonne-energie in Nederland door het geven van voorlichting aan de politiek, aan overheden op diverse niveaus en aan Nederlandse bedrijven.
   
 4. Branchekwaliteit
  Holland Solar werkt samen met haar leden actief aan de verdere professionalisering van de branche, onder meer door het borgen van kwaliteit en veiligheid. Holland Solar is dé aanjager van professionalisering van de Nederlandse zonne-energiesector door deelname in relevante (norm)commissies en het ontwikkelen en het uitbouwen van kwaliteitsnormen voor de branche, onder andere door het Handboek Zonne-energie en het kwaliteitskeurmerk Zonnekeur.