Vragen over de compliance van (type A) zonnestroominstallaties

Wat verandert er per 27 april 2021 voor installaties tot 1 MW?

Als onderdeel van de Netcode (Requirements for Generators, RfG) worden er vanuit Brussel eisen gesteld aan energieopweksystemen. De regels waaraan de installaties moeten voldoen hangen af van de grootte van de netaansluiting. Per 27-4-19 gelden de eisen voor alle typen: A, B, C en D. Voor type B, C en D moest het ook per 27-4-19 aangetoond worden. De eis tot aantonen voor type A installaties – die een aansluitvermogen hebben van 0,8 kilowatt tot 1MW – kreeg via de ACM een uitstel van 2 jaar. Dat houdt in dat de netbeheerders vanaf 27 april moeten gaan controleren of type A installaties voldoen aan de RfG. In de praktijk gaat dat dan om het voldoen aan de RfG door de omvormers die worden toegepast in de installatie.

 

Wat zijn de consequenties van de harmonisatie van de Netcode met de Europese normen?

Door de wijziging van de Netcode elektriciteit die door ACM is gepubliceerd zijn de eisen in de Netcode in overeenstemming gebracht met de Europese normen (EN 50549-1 van toepassing op laagspanningsnetten en EN 50549-2 van toepassing op hoog- en middenspanningsnetten). Dit maakt het nu dus eenvoudig mogelijk om de conformiteit (het voldoen aan de eisen) van de toegepaste omvormers aan te tonen. Voor type A installaties geldt dat je compliance aantoont als je laat zien dat je omvormertypes gebruikt die gecertificeerd zijn volgens de Europese normen. Randvoorwaarde hierbij is wel dat deze certificaten afgegeven worden door geaccrediteerde certificerende instanties, en die kunnen op dit moment deze certificaten nog niet afgeven omdat de testnorm (EN50549-10) er nog niet is.

 

Hoe zal de handhaving van type A installaties plaatsvinden?

Netbeheer Nederland zal voor 27 april 2021 een lijst publiceren met goedgekeurde omvormers. Deze lijst is geplaatst op de site van Netbeheer Nederland. Omvormers die op deze lijst staan mogen zonder het leveren van extra documentatie direct gebruikt worden. Nieuwe installaties moeten worden aangemeld via energieleveren.nl en hierbij moet aangegeven worden welk type omvormer toegepast is. Op de achtergrond vindt controle plaats op het type omvormer.

 

Voor welke type installaties geldt deze lijst?

Alleen voor omvormers toegepast in type A installaties.

 

 

 

Kan een omvormer die niet in deze lijst staat wel gebruikt geworden?

Omvormers die niet op de lijst staan moeten eerst het homologatieproces bij Synergrid doorlopen. Daarna komen ze op de lijst en mogen ze toegepast worden. Neem hiervoor contact op met de leverancier van de omvormer.   

 

Is het genoeg als de omvormer gecertificeerd is conform de EN50549-1 om in de lijst van goedgekeurde omvormers te komen?

In theorie wel maar in de praktijk kan dit nu nog niet. Zolang de norm EN50549-10 nog niet vastgesteld is, is er geen uniforme wijze van testen mogelijk en kunnen geaccrediteerde testinstituten geen certificaat afgeven. Volgens de RfG mogen netbeheerders alleen certificaten accepteren die afgegeven zijn door een onafhankelijk geaccrediteerde instantie.

 

Wat zijn de stappen die genomen moeten worden zodat een omvormer die niet in de lijst staat wel erin komt, anders dan de Homologatieprocedure volgens Synergrid C10/11 te volgen?

De enige manier om op dit moment op de lijst te komen is het doorlopen van het homologatieproces bij Synergrid. Netbeheer Nederland heeft een overeenkomst met Synergrid afgesloten voor het toetsen van omvormers.

 

Kan bij een bestaande installatie (die in gebruik is genomen voor 27 april 2019) een defecte omvormer vervangen worden door hetzelfde type omvormer die niet voldoet aan de nieuwe normen die gelden per 27 april? 

Vervanging door hetzelfde exemplaar (garantiewerk) is mogelijk, met de kanttekening dat vanaf 27-4-2019 omvormers moeten voldoen aan de RfG (en vanaf 27-4-2021 moet dat ook aangetoond worden). Bij vervanging door een nieuw/ander exemplaar (buiten garantiewerk) zal deze moeten voldoen aan de RfG.

 

Wat moet de eindklant doen?

De eigenaar van de aansluiting moet zijn installatie naar waarheid aanmelden bij energieleveren.nl.