Gedragscodes

Holland Solar ontwikkelt in samenwerking met de belangrijke stakeholders binnen en buiten de zonne-energiesector gedragscodes, omdat we willen dat de zonne-energieprojecten die gerealiseerd worden, van hoge kwaliteit en  met aandacht voor de omgeving ontwikkeld worden. De leden van Holland Solar zijn verplicht om zich aan de verschillende gedragscodes  te houden. Dit betekent dat zij hun projecten zullen ontwikkelen volgens de principes die zijn vastgelegd in de gedragscode die van toepassing is op het project.

Er kan bij het bestuur van Holland Solar melding worden gemaakt van het niet naleven door een lid van Holland Solar van een van de gedragscodes, hiervoor heeft Holland Solar een klachtenprocedure. Stuur een mail naar hollandsolar@hollandsolar.nl als een lid van Holland Solar zich aantoonbaar niet houdt aan de gedragscode.

Gedragscode zon op land

In november 2019 heeft Holland Solar de Gedragscode zon op land gepubliceerd. Met de code erkennen de organisaties dat zon op land nodig is voor het halen van de doelen van de energietransitie. Bij het ontwikkelen van zonneparken op land zullen de leden van Holland Solar de volgende principes hanteren:

  1. Betrekken van omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid financieel te participeren.
  2. Door een goede locatiekeuze en vormgeving meerwaarde bieden aan de omgeving: de natuur ter plekke zal erop vooruit moeten gaan; omwonenden zullen mee kunnen profiteren.
  3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het zonnepark; zowel planologisch als fysiek (geen afval, vervuiling; goede bodemkwaliteit).

De Gedragscode zon op land is ondertekend door Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, en de Vogelbescherming.

Lees de Gedragscode zon op land hier.

Gedragscode zon op grote daken

Zonne-energie wordt de grootste energiebron in ons toekomstige energiesysteem. 7 van de 8 zonnepanelen in Nederland liggen op daken. Een groot deel daarvan  op de daken van grote gebouwen. Met de ‘gedragscode zon op grote daken’ willen wij als Holland Solar duidelijkheid verschaffen aan dakeigenaren en andere stakeholders over hoe een goed en veilig zonnestroomsysteem moet worden ontwikkeld en geïnstalleerd. Het gaat hierbij om installaties op daken met meer dan 140 panelen.

Bij het ontwikkelen van installaties met meer dan 140 zonnepanelen op daken zullen de leden van Holland Solar de volgende principes hanteren:

  • Grootschalige zonnestroominstallaties zijn van hoge kwaliteit en veilig
  • Gedurende de gehele levensduur van een zonnestroomsysteem dient deze veilig en betrouwbaar te zijn. Hierbij wordt continue de juiste balans gezocht tussen de korte en lange termijn aspecten en effecten van een grootschalig zonnestroomdak.
  • Er wordt eerlijk en transparant gewerkt bij de installatie van een zonnestroomsysteem op grote daken.

De Gedragscode zon op grote daken is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars, Techniek Nederland, Brandweer Nederland, de Nederlandse Isolatie Industrie (NII), Kennisinstituut bouw- en installatietechniek ISSO, het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NEVAP), de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs (Adfiz), de Mineral Wool Association Benelux (MWA) , de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A. (VNAB), de brancheorganisatie voor bitumineuze en kunststof dakbedekkings-bedrijven (VEBIDAK), de Zoncoalitie en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

Lees de Gedragscode zon op grote daken hier.

Gedragscode zon op woningen

Op dit moment is Holland Solar bezig met het ontwikkelen van de Gedragscode zon op woningen. Deze gedragscode bevat belangrijke principes waar een kwalitatief goede en veilige zonnestroominstallatie op woningen  aan moet voldoen en waar de leden van Holland Solar zich aan moeten houden bij de installatie van minder dan 40 zonnepanelen op daken. Verwacht wordt dat deze in de tweede helft van 2023 gepubliceerd zal worden.

Gerelateerd nieuws:

Statement: kansen voor zon op landbouwgrond voor gemeenten

In de Zonnebrief 2.0, die de (inmiddels demissionaire) Minister van Klimaat en Energie op 6 juli jongstleden publiceerde, zet het inmiddels demissionaire kabinet zijn visie neer voor nationaal beleid gericht op zonne-energie. In deze brief staat onder andere op welke manier het demissionaire Kabinet vindt dat zonneparken op land ruimtelijk ingepast zouden moet worden. Met de val van het Kabinet is er onzekerheid ontstaan over de implicaties van deze visie voor provincies, gemeentes, grondeigenaren en bedrijven die actief zijn met de ontwikkeling van zonneparken.

Andere onderwerpen:

Sluit je nu aan bij de al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!