Privacy policy

Holland Solar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Holland Solar verwerkt persoonsgegevens van haar leden, prospects (potentiële leden en partners) en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy policy leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie is Holland Solar
Wij zijn Holland Solar: dé branchevereniging voor de Nederlandse zonne-energiesector. Deze privacy policy ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met derden persoonsgegevens verwerken; bijvoorbeeld met onze IT-leverancier.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam organisatie.
 • Contactpersoon (geslacht, voornaam, tussenvoegsel en achternaam).
 • Adresgegevens (straatnaam en -nummer/postbus, postcode en vestigingsplaats)
 • Telefoonnummer(s).
 • E-mailadres(sen).
 • Geanonimiseerde IP-adressen.
 • Btw-nummer.
 • Bankgegevens (bankrekeningnummer/IBAN en naam rekeninghouder)

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen
  Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Ledenadministratie
  In onze ledenadministratie houden we bij welke organisaties lid zijn van Holland Solar, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken en deelnamedetails om onze vergaderingen en evenementen zo goed mogelijk te plannen.
  U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter en bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
 • Nieuwsbrieven en mailings
  U kunt zich bij ons aanmelden voor de nieuwsbrief. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kunt u zich in iedere mail uitschrijven.
 • Werving (marketing)
  Holland Solar groeit met de zonne-energiesector mee. Daarom werven wij nieuwe leden en partners. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactgegevens.
 • Verbetering Holland Solar-website
  Voor de verbetering van onze website houden wij ook digitale persoonsgegevens zoals e-mailadressen en geanonimiseerde IP-adressen. Het gaat bijvoorbeeld klikgedrag op onze website om te analyseren welke pagina’s het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
 • Bijzondere gegevens:
  Wij verwerk 1 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via hollandsolar@hollandsolar.nl.

 • Het recht op dataportabiliteit (overdragen): mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op via hollandsolar@hollandsolar.nl.
 • Het recht op vergetelheid:u kan de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals de belastingplicht die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Het recht op inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Het recht op beperking van de verwerking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. Holland Solar doet dit echter niet.
 • Het recht op bezwaar: voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Holland Solar: het uitvoeren van onze doelstelling.

Verwerkers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van PerfectView en Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Holland Solar. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst.

Links
Op de websites van Holland Solar zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Holland Solar is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van Holland Solar. Ons cookiebeleid vindt u hier.