Subsidies en stimuleringsmaatregelen

Nederland kent diverse subsidies en andere (stimulerings)regelingen die de uitrol van zonne-energie versnellen. Op deze pagina wordt een overzicht van de belangrijkste regelingen weergegeven. 

Salderingsregeling 

De salderingsregeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers die eigenaar zijn van zonnepanelen. Opgewekte en aan het elektriciteitsnet teruggeleverde zonnestroom mag een kleinverbruiker verrekenen met de elektriciteit die men van het elektriciteitsnet afneemt.  Op de energierekening geeft de energieleverancier aan hoeveel stroom is opgewekt en verbruikt. Men betaalt aan de leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie. Kijk voor actuele informatie over de salderingsregeling op de pagina van Milieucentraal over saldering.  

SDE++  

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Met de SDE++ bevordert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van de duurzame energievoorziening in Nederland. Zowel voor zonnestroom- als zonnewarmteprojecten kan men SDE++-subsidie aanvragen. Dit is een exploitatiesubsidie die de grootschalige opwek van zonne-energie stimuleert. In tegenstelling tot de SDE+ stimuleert de SDE++-regeling naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Meer informatie over SDE++ regeling is hier terug te lezen. 

ISDE 

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft eindgebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van onder meer zonneboilers en warmtepompen. Meer informatie over de ISDE-regeling is hier te vinden. Ook kan er in bepaalde gevallen ISDE aangevraagd worden voor zonnepanelen. Dit gaat dan om relatief grote installaties op daken waar een kleinverbruikersaansluiting aanwezig is. 

Subsidieregeling Corporatieve Energieopwekking (SCE) 

Via de SCE kunnen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) subsidie aanvragen om hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. De SCE is een exploitatiesubsidie en gebruikers krijgen dus een vergoeding per opgewekte kWh. Meer informatie over de SCE is hier te lezen. 

EIA 

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtigen. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is. 

Alle energiezuinige investeringen waarvoor men de Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt, staan op de Energielijst die te raadplegen is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de Energielijst staan zowel zonnepanelen als zonneboilers. Indien men gebruikmaakt van de EIA, kan niet voor hetzelfde onderdeel van de installatie gebruik worden gemaakt van de SDE++- of ISDE-subsidie.