Subsidies en stimuleringsmaatregelen

Nederland kent diverse subsidies en andere (stimulerings)regelingen die de uitrol van zonne-energie versnellen. Op deze pagina wordt een overzicht van de belangrijkste regelingen weergegeven.

Salderingsregeling
De salderingsregeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers die eigenaar zijn van zonnepanelen. Opgewekte en aan het elektriciteitsnet teruggeleverde zonnestroom mag een kleinverbruiker verrekenen met de elektriciteit die men van het elektriciteitsnet afneemt. Dit voorkomt dat men variabele elektriciteitskosten betaalt. Op de energierekening geeft de energieleverancier aan hoeveel stroom men opgewekt en verbruikt heeft. Men betaalt aan de leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie. Het kabine- Rutte III gaat de salderingsregeling per 2020 te vervangen door een terugleversubsidie waarbij de investeringszekerheid (7 jaar terugverdientijd) behouden blijft. Het standpunt van Holland Solar over de opvolger van de salderingsregeling vindt men hier.

SDE+
Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bevordert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van de duurzame energievoorziening in Nederland. Zowel voor zon-PV (zonnestroom, zonnepanelen) als zonthermie (zonnewarmte, zonnecollectoren) kan men SDE+-subsidie aanvragen. Meer informatie over de SDE+-regeling vindt men hier.

ISDE
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft eindgebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie over de ISDE-regeling vindt men hier.

Postcoderoosregeling
Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd,  komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie zoals een zonnepanelensysteem en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraangrenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde 4 cijfers hebben). Meer informatie over de postcoderoosregeling vindt men op de website van HIER opgewekt.

EDS
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen zij investeren in energiebesparing en de toepassing van duurzame energie bij hun sportaccommodaties, waaronder zonnepanelen en zonnecollectoren. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30 procent en voor sportstichtingen 15 procent. Er kan maximaal 125.000 euro subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. In 2018 is er 8 miljoen euro budget beschikbaar. De subsidieregeling loopt tot en met 2020.

EIA
Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is.

Alle energiezuinige investeringen waarvoor men Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt, staan op de Energielijst die te raadplegen is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op de Energielijst staan zowel zonnepanelen als zonneboilers. Indien men gebruikmaakt van de EIA, kan men niet gebruikmaken van SDE+- of ISDE-subsidie.