Informatie voor overheden

Holland Solar hecht veel waarde aan samenwerking met de rijksoverheid, provincies en gemeenten. De verschillende overheden spelen een cruciale rol in de energietransitie. Enkel door goed flankerend overheidsbeleid kan zonne-energie in Nederland tot volle wasdom komen.

Zonneladder
Holland Solar vindt het belangrijk dat de politiek en overheden beseffen dat Nederland voor het behalen van de Klimaatdoelstellingen niet enkel en alleen kan kiezen voor het toepassen van zonne-energie op daken. Het is geen kwestie van of/of, maar van én/én. Het gebruik van elektriciteit zal in Nederland namelijk exponentieel groeien door elektrificatie van het vervoer en bovendien zijn niet alle daken geschikt voor zonnepanelen. Om duidelijkheid te verschaffen hanteert Holland Solar de zonneladder.

Beleid voor gemeenten
Holland Solar heeft voor gemeentebesturen een actieprogramma opgesteld dat zal leiden tot een versnelde uitrol van zonne-energie in de regio. Het actieprogramma bevat de volgende 10 aanbevelingen:

  • Ontwikkel een omgevingsvisie waarbinnen de energietransitie een expliciet onderdeel vormt: neem in de omgevingsvisie kansen en voorwaarden voor de uitrol van zonne-energie op.
  • Wijs gebieden en/of gronden in de gemeente aan die geschikt zijn voor grondgebonden zonneparken: stel heldere voorwaarden en betrek hierbij ook de inwoners en de netbeheerder.
  • Maak een ‘spoorboekje’ hoe de gemeente kan komen tot een maximaal gebruik van daken voor de uitrol van duurzame energie: inventariseer de potentie van de daken in de gemeente, stel de gemeentelijke daken ter beschikking voor het ontwikkelen van zonne-projecten door burgers en bedrijven en maak afspraken met woningbouwcorporaties, ondernemers(verenigingen), onderwijs- en zorginstellingen, sportverenigingen en andere belanghebbenden om ook concrete doelen te stellen.
  • Ontwikkel een warmteplan om tot verduurzaming van de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving te komen: bekijk hierbij nadrukkelijk de mogelijkheden van zonnewarmte.
  • Maak heldere keuzes aangaande de wenselijkheid van de participatie van burgers en het lokale bedrijfsleven in energieprojecten: dit zorgt voor draagvlak en medestanders in de energietransitie.
  • Ontwikkel (promotie)campagnes gericht op individuele burgers en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s): deze campagnes dienen gericht te zijn op het gebruik van daken voor de opwekking van zonnestroom en zonnewarmte.
  • Overweeg de mogelijkheden tot (tijdelijke) financiering of een andere wijze van ondersteuning voor (energie)coöperaties die duurzame energie willen produceren.
  • Denk mee met partijen over hoe zij tot een innovatieve financiering kunnen komen: samenwerking tussen financiële partijen en de overheid kunnen complexere financieringen mogelijk maken, zoals bij VvE’s die energieneutraal willen worden.
  • Zorg voor (door)ontwikkeling van de energieloketfunctie: help burgers en bedrijven met neutrale informatievoorziening over hoe zij een woning, een bedrijfspand en bedrijfsprocessen kunnen verduurzamen.
  • Onderzoek de mogelijkheden van lokale scholing en training voor laaggeschoold en middelbaar technisch personeel voor de installatie van duurzame energiesystemen.