Grondgebonden zonneparken

Gebruik van landbouwgronden
Holland Solar is van mening dat de uitrol van grondgebonden zonneparken niet ten koste gaat van voedselproductie. Uit wetenschappelijk onderzoek van onder meer Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN part of TNO), de Universiteit Utrecht en TKI Urban Energy blijkt dat grondgebonden zonneparken slechts minimaal beslag leggen op landbouwgronden en op geen enkele wijze de voedselproductie in gevaar brengen. Nederland kan volgens de onderzoekers in het jaar 2030 ruim 20 Petajoule zonnestroom produceren op slechts 35 vierkante kilometer agrarische grond. Dit betekent dat er in 2030 slechts 0,2 procent van het totale Nederlandse agrarische areaal nodig is voor grondgebonden zonneparken (noot: het totale Nederlandse agrarische areaal, inclusief bebouwing, is 20.350 vierkante kilometer). Op deze 35 vierkante kilometer kan te zijner tijd ruim 6 gigawattpiek aan zonnepanelen opgesteld worden. Naar verwachting zal in 2050 de zonnestroomproductie op agrarische gronden zijn toegenomen tot bijna 53 Petajoule (ruim 16 gigawattpiek) waarvoor minder dan 0,5 procent van het totale Nederlandse agrarische areaal benodigd zal zijn. Als de ruim 100 vierkante kilometer aan beschikbare agrarische daken benut zouden worden voor zonnepanelen kan daar ook nog eens 16 gigawattpiek aan zonnestroomvermogen worden geplaatst.

Ruimtelijke inpassing zonneparken
Grondgebonden zonneparken dienen ruimtelijk en maatschappelijk ingepast te worden in de omgeving. Holland Solar werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) aan een handreiking met uitgangspunten voor het ruimtelijk inpassen van zonneparken.

Maatschappelijke betrokkenheid zonneparken
Holland Solar heeft samen met 27 partijen – waaronder de Natuur- en Milieufederaties en Natuur en Milieu – de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten ondertekend. Centraal in deze Green Deal staat het op het juiste moment en op de juiste manier betrekken van inwoners en andere belanghebbenden.

Hollland Solar omarmt het idee van maximale burgerparticipatie en de ontwikkeling van lokale waarde, maar is geen voorstander van het opleggen van een verplicht percentage van burgerparticipatie. Projectontwikkelaars werken namelijk al proactief aan het informeren en het betrekken van burgers bij de planvorming van zonneparken en staan bovendien open voor financiële participatie door burgers.

Via de Green Deal werkt Holland Solar de komende 2 jaar met de genoemde partijen samen aan het inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame-energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden; het opdoen van inzichten en ideeën voor de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd; het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën met eigen achterban en geïnteresseerden daarbuiten.

Netintegratie zonneparken
Holland Solar vindt dat er snel een antwoord moet komen op de problemen bij het aansluiten van zonneparken. Anders komt in diverse delen van het land de doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2023 in gevaar. Onder meer in Friesland, Drenthe en Groningen worden diverse zonneparken mogelijkerwijs niet tijdig gerealiseerd door het uitblijven van een netaansluiting.

De (regionale) netbeheerders moeten de ruimte krijgen om proactief te kunnen investeren in gebieden waar veel zonnestroomproductie is voorzien. Een belangrijk knelpunt is de lange doorlooptijd voor het realiseren van de investeringen in netstations en -verbindingen. Voor de aanleg van nieuwe verbindingen moet er ook een planologische procedure worden doorlopen. Gelet op de urgentie zou er gekeken moeten worden hoe deze procedures verkort kunnen worden. Nederland heeft daar ervaring mee bij veel ingrijpendere zaken, zoals het verzwaren van de dijken. Ook kan (tijdelijke) opslag een oplossing bieden. Ook hier is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de rol die netwerkbedrijven op dit terrein kunnen spelen.

Transparantie over de te verwachten netwerkproblemen in specifieke gebieden en – nóg belangrijker – over de locaties waar er nog voldoende ruimte is op het elektriciteitsnetwerk kan ook helpen bij het voorkomen van problemen. Hierbij kunnen de mogelijkheden van de combinatie tussen wind- en zonneparken of nieuwe grote aansluitingen voor de industrie en datacentra worden betrokken.

Grondgebonden zonneparken