Holland Solar verwelkomt de keuze voor een ambitieus klimaatbeleid, zoals verwoord in het coalitieakkoord voor Rutte IV. Het is goed dat het CO2-reductie doel van 55% voor 2030 wordt vastgelegd, met een doorkijk naar hogere doelen voor de jaren daarna. Holland Solar is ook blij met de erkenning van zonne-energie als bron om ook de komende jaren fors op in te zetten.

Positieve keuzes
Holland Solar ziet vele goede en concrete elementen in het coalitieakkoord die de kansen voor zonne-energie verstevigen.

  • Zo is de verschuiving in de energiebelasting van ruim 5 cent van elektra naar gas zeer welkom. Dit versterkt de elektrificatie van onze gebouwde omgeving en de industrie.
  • Ook is Holland Solar blij met de aandacht voor het versterken van de energie-infrastructuur vanuit een nieuw klimaatfonds.
  • Het is goed dat ‘zon op dak’ expliciet als belangrijke groeisector voor energieproductie wordt gezien. De eis dat nieuwe zonneparken op land multifunctioneel ruimtegebruik moeten hebben is voor onze sector een eis waar we in de meeste gevallen al aan voldoen. Veel zonneparken vervullen immers eveneens een functie voor landbouw, waterberging, recreatie, en/of het versterken van de biodiversiteit.

Zorgpunten
Het akkoord geeft ook reden tot zorg op bepaalde punten. Deze zorgen zitten met name in het steunen van specifieke technieken, in plaats van het uitdagen van de markt om met de beste oplossingen voor het klimaatprobleem te komen.

  • De aandacht voor regelbare flexibele productie is begrijpelijk. Om vraag en aanbod flexibel te matchen zijn er immers vele technische oplossingen, waaronder batterijen op zonneparken, overproductie aan zon en wind met curtailment, en sturing via de vraagkant. Echter, de keuze om €1 miljard te reserveren voor enkel regelbaar vermogen uit CO2-vrije gascentrales werkt marktverstorend. Mogelijk goedkopere oplossingen worden zo op achterstand gezet.
  • Een vergelijkbare zorg geldt voor de subsidie van €5 miljard voor kerncentrales. Deze centrales zullen sowieso voorlopig niet gerealiseerd worden. Het zou logisch zijn om de markt uit te dagen om voor dat bedrag met CO2-vrije schone energie te komen, in plaats van nu te kiezen voor een specifieke technische oplossing.
  • Teleurstellend is ook dat de ruimte voor de tijdelijke, fossiele en slechts beperkt CO2-reducerende techniek CCS (Carbon Capture and Storage) nu wederom meer ruimte krijgt. Uiteindelijk zal CCS niet de weg zijn naar een klimaatneutrale samenleving. Teveel faciliteren van CCS zal de urgentie om het energiesysteem op korte termijn te verduurzamen bij veel partijen verminderen.
  • Wij zien in het coalitieakkoord veel nadruk op de hybride warmtepomp voor de verwarming van woningen. Uiteraard is dit gewenst. Een vergelijkbare aandacht verwachten we echter ook voor zonnewarmtesystemen. Een wens die deze week ook expliciet in de 2e kamer is uitgesproken.
  • Elektrificatie van de industrie en van andere sectoren mist juist als onderwerp van stimulering. Dat is merkwaardig, want juist de inzet van hernieuwbare elektriciteit is een belangrijke route om bijvoorbeeld de industrie en glastuinbouw te verduurzamen.
  • Tenslotte is er in het akkoord niks besloten over de salderingsregeling. Het huidig wetsvoorstel voor het afbouwen van de regeling is momenteel controversieel verklaard. Het is voor de sector van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de tijdlijn van het afbouwen van de regeling.