De SDE++-ronde van 2021 is meer dan tweemaal overtekend. Vrijwel alle aanvragen voor zonneparken op land en water, zonnewarmte, en elektrificatie van de industrie vallen buiten de boot. Waarschijnlijk geldt dit ook een aanzienlijk deel van de grotere zon op dak projecten. Al deze technieken zijn juist dé structurele oplossing voor het realiseren van een CO2-vrije samenleving. Holland Solar betreurt het beeld over de verdeling van deze miljarden aan subsidie ten zeerste en pleit voor verbetering van de SDE-systematiek.

In een Kamerbrief op 2 december 2021 heeft het ministerie van EZK de aanvragen van de SDE++-ronde van 2021 gepubliceerd. Hierin is een grove weergave bekendgemaakt van de aantallen aanvragen per technologie en de gemiddelde subsidieprijs die daarbij hoort. De aanvragen tellen op tot 12 miljard euro, terwijl er 5 miljard budget beschikbaar is. Dat is in de eerste plaats goed nieuws: heel veel bedrijven – voor een zeer groot deel de zonne-energiesector - staan in de startblokken om CO2-reducerende projecten te realiseren. Veruit de meeste aanvragen zijn zonne-energieprojecten. 3.747 daken en 168 velden of wateren kunnen potentieel zonnestroom op gaan wekken. Daarnaast zijn er 13 zonnewarmte projecten ingediend, waarvan 10 aanvragen voor zonneboilers en 3 voor PVT-projecten (warmte en elektra gecombineerd).

Cruciale elektrificatie komt niet van de grond
Door de overtekening zal heel veel buiten de boot vallen. CCS - de afvang en opslag van een deel van de CO2 die vrijkomt bij de inzet van fossiele energie – is relatief goedkoop. Alleen al voor deze techniek is ruim 7 miljard aan projecten ingediend. Omdat de aanvragen op volgorde van subsidie-intensiteit (mate van CO2 reductie versus benodigde subsidie) worden behandeld is het te verwachten dat bijna alle projecten met zonneboilers en zonnestroom op land en water buiten de boot zullen vallen. Ook de technieken voor de duurzame elektrificatie in de industrie zullen nagenoeg allen worden afgewezen. Juist de opwek van duurzame elektriciteit en de inzet daarvan in de industrie, het vervoer, de glastuinbouw en de gebouwde omgeving zijn cruciaal voor de werkelijke verduurzaming, op weg naar een volledig CO2-vrije samenleving en het behalen van de Regionale Energie Strategie doelstellingen.

Zon op dak: gemengd beeld
Ook voor de vele ingediende zon op dak projecten is het onzeker of ze een positieve beschikking zullen ontvangen. De projecten die voor een laag bedrag per kWh subsidie hebben aangevraagd zullen hoogstwaarschijnlijk wel op een positieve beschikking kunnen rekenen. De ervaring van de vorige jaren leert dat dat met name kleinere zon op dak projecten zijn. Mogelijk zal echter een aantal grote zon op dak projecten geen positieve beschikking krijgen.

Een klein lichtpuntje zijn de drie PVT projecten. Deze nieuwe categorie in de SDE++ is ingesteld na een pleidooi van Holland. Ze kunnen hoogstwaarschijnlijk allen rekenen op een positieve subsidiebeschikking!

Aanpassing SDE++ nodig
Deze SDE++ ronde dreigt marktpartijen te ontmoedigen om nieuwe projecten te ontwikkelen, zeker ook gezien de discussie over de toekomst van de SDE++ voor zon en wind op land. Dit terwijl deze projecten voor de verduurzaming hard nodig zijn. Voor de projecten die het risico lopen om niet gehonoreerd te worden is het van groot belang om de aanvragers wel perspectief te bieden op een succesvollere aanvraag in het jaar 2022.

  • Het is goed dat de Kamerbrief bevestigt dat er in 2022 meer budgetruimte zal worden gecreëerd.
  • Daarnaast is het belangrijk om in de SDE te rekenen met een zo actueel mogelijke raming van de CO2-prijs. De voor de SDE van dit jaar gebruikte schatting van 46 euro per ton in 2030 is allang ingehaald door de werkelijkheid: de huidige prijs tikt bijna de 80 euro per ton aan. Bij een hogere CO2-prijs hebben vrijwel alle technieken substantieel minder subsidie nodig. Er kunnen dan voor hetzelfde budget meer projecten positief beschikt worden.
  • Als laatste verwacht Holland Solar dat de Motie Dik-Faber uitgevoerd zal worden. De motie verzoekt om de CO2 reductie door zonne-energie over de gehele levensduur te rekenen (25 jaar), in plaats van de subsidieduur (15 jaar). Dat zal ervoor zorgen dat zonne-energieprojecten beoordeeld worden naar de werkelijke CO2-reductie die ze opleveren en dus hoger in de rangschikking komen voor subsidie.
  • De Kamerbrief van 2 december geeft ook een uitgebreid voorstel voor meer fundamentele aanpassingen in de SDE++ vanaf 2023. Die aanpassingen moeten borgen dat duurdere maar ook noodzakelijke technieken voldoende aan bod komen. Met name voor zonnewarmte zou dit een betere kans op succes bieden.

Holland Solar gaat graag met EZK in gesprek over de keuzes op hoofdlijnen en de nadere uitwerking ervan.