De Nederlandse zonne-energiesector heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. De maatschappelijke interesse in deze sector is inmiddels aanzienlijk en het is van groot belang dat deze trend ook de komende jaren wordt doorgezet. Essentieel daarbij is samen met de netbeheerders oplossingen ontwikkelen om te voorkomen dat het elektriciteitsnet zal vollopen.

Noodzaak voor aanvullende maatregelen   
In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021 concludeert het Planbureau voor de leefomgeving dat het CO2-reductiedoel met het huidige beleid niet gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Met name de sectoren gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw zullen nog grote stappen moeten zetten in het reduceren van hun CO2-uistoot. Zowel zonnestroom- als zonnewarmteoplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van deze CO2-reductie doelen. Uit de KEV 2021 blijkt verder dat de benodigde CO2-reductie voor de industrie en de elektriciteitssector behoorlijk gaan toenemen. De onzekerheden in deze sectoren zijn aanzienlijk en er moet nog behoorlijk wat inspanning geleverd worden om de klimaatdoelen van deze sectoren te behalen. Redenen hiervoor zijn onder andere het vollopen van het elektriciteitsnet en de uitdagingen bij het realiseren van grote daken met zonnepanelen.

Urgentie voor daadkrachtig beleid op korte termijn
Om op tijd de gestelde klimaatdoelen te kunnen realiseren zal de politiek nu op korte termijn belangrijke keuzes maken. Klimaatverandering staat immers niet stil, houdt geen rekening met gestelde doelstellingen en heeft al helemaal geen boodschap aan politieke impasses. Daadkrachtig beleid en snelle beslissingen zijn essentieel om onzekerheden weg te nemen en aan het klimaat de benodigde aandacht te geven. ‘’Het klimaatbeleid zou het hart moeten vormen van een nieuw regeerakkoord’’, aldus Ed Nijpels, die toeziet op de naleving van het klimaatakkoord, op 28 oktober tegen verslaggevers van de NOS (NOS). 

Verdere groei van zonnestroom is essentieel
Om de verwachte vraag naar duurzame energie bij te benen en het CO2-reductiedoel te behalen is het van belang dat er meer hernieuwbare elektriciteit opgewekt wordt. Alleen zo kunnen de gestelde doelstellingen op het gebied van de gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit gehaald worden. Volgens de KEV 2021 gaat het aandeel hernieuwbare elektriciteit stijgen van ongeveer 26 procent in 2020 naar zo’n 75 procent in 2030. Het staat buiten kijf dat wind- en zonne-energie, in een juiste balans, hier een essentiële rol bij spelen. Met het uitbreiden van de capaciteit van windparken op zee zal ook de capaciteit van zonnestroomsystemen moeten meegroeien om het energiesysteem van de toekomst in balans te kunnen houden.

Vereiste dat het elektriciteitsnet ‘verzwaard’ en ‘verslimd’ wordt
Tenslotte merkt de KEV 2021 op dat de capaciteit van regionale elektriciteitsnetten een steeds grotere belemmering vormt voor de noodzakelijke groei van zon en wind in Nederland. Daarom zijn meer investeringen in het elektriciteitsnetwerk op korte termijn echt noodzakelijk. Het doorvoeren van netverzwaringen en tegelijkertijd slim omgaan met vraag en aanbod zijn cruciale stappen om congestieproblemen te tackelen. De leden van Holland Solar staan klaar om hieraan een bijdrage te leveren.