Veldhoven, 19 februari 2013 - Naar aanleiding van de recente publicatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de brandveiligheid van door Scheuten Solar geproduceerde zonnepanelen met een specifiek type junction box, neemt Alrack BV gaarne de gelegenheid om deze publicatie op een belangrijk punt te nuanceren.
 

In haar bericht wekt de NVWA de indruk dat het probleem zich uitsluitend zou voordoen met de Solexus junction boxes die door Scheuten Solar op de genoemde zonnepanelen zijn toegepast. Inmiddels is uit onderzoek door onafhankelijke experts gebleken dat de problemen met de Scheuten Solar modules omvangrijker van aard zijn en verder strekken dan
de toepassing van de Solexus junction box. Uit analyse blijkt dat de problemen zich voordoen met toegepaste type junction boxes van verschillende leveranciers en worden veroorzaakt door een designfout van Scheuten Solar in de junction boxes die leidt tot fretting corrosie op de vertinde contacten.
 

Een van de diverse type junction boxes gebruikt door Scheuten Solar die nadelige consequenties ondervinden van deze designfout is de Solexus Junction boxes series 1104. Deze is door Alrack exclusief geleverd aan Scheuten Solar op basis van een specifiek gepatenteerd Scheuten Solar ontwerp en daarbijhorende stricte specificaties.
Alrack is in september 2011 door Scheuten Solar op de hoogte gesteld over mogelijke problemen met het Scheuten Solar ontwerp en heeft in opdracht van Scheuten Solar haar medewerking verleend aan controles van pv-solar systemen en het onderzoeken van de oorzaak van het probleem.
De onderzoeken zijn nog niet afgerond. Door uitschakeling van verdachte zonnepanelen zijn de problemen op korte termijn ondervangen. Momenteel wordt door verschillende partijen aan een duurzame oplossing gewerkt.
Alrack hecht er grote waarde aan het door de NVWA opgeroepen beeld bij te stellen dat de problemen met de Solexus junction boxes van een geïsoleerde aard zouden zijn. Daarnaast zijn bij Alrack geen definitieve rapportages van officiële instanties bekend waaruit naar voren komt dat de door de NVWA genoemde 15 branden in het buitenland veroorzaakt zijn door de vermeend gebrekkige aansluitingen in de door Scheuten Solar toegepaste junction boxes.
 

Aanvullend onderzoek van Alrack en onafhankelijke experts heeft aangetoond dat er naast de genoemde designfout diverse andere potentiële oorzaken zijn voor de problemen met solar modules. PV componenten zijn zodanig ontworpen dat in geval van een onvolkomenheid in het PV systeem er geen schade ontstaat voor de omliggende onderdelen mits deze voldoende afstand hebben tot het PV systeem.
Inmiddels blijkt uit onderzoek dat er PV systemen zijn aangebracht in huizen en gebouwen zonder voorbereidende maatregelen.
 

Alrack deelt de opvatting van experts dat de zogenaamde in-roof systemen voldoende afstand moeten hebben tot de PV componenten en over enige brandvertragende constructie dienen te beschikken.
In lijn met het advies van de NVWA adviseert Alrack eigenaren van de verdachte zonnepanelen zich te melden bij de curator van Scheuten Solar. De reparatieactiviteiten, die door de curator via de verzekering van het failliete Scheuten Solar is geïnitieerd, wordt door de NVWA overigens op dit moment niet geaccepteerd.
Alrack betreurt elke vorm van ongemak die is veroorzaakt door de onvolkomenheden in het Scheuten Solar design. Onze produkten zijn getest volgens de kwaliteitsstandaarden in de industrie.

Met vriendelijke groeten,
Kind regards,

Alrack BV