Nederland gaat serieuze stappen zetten om zijn energiesysteem te verduurzamen. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat een groot gedeelte van de energie uiteindelijk zal worden opgewekt uit wind en zon. De leden van Holland Solar zijn verheugd over deze ontwikkeling en zetten graag samen met haar partners de schouders eronder om de doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren. De groei naar 35 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op land ziet Holland Solar als zeer goed haalbaar. Holland Solar voorziet hierbij dat dit te weinig zal zijn als de vraag naar duurzame elektriciteit vanuit industrie, ICT, mobiliteit en gebouwde omgeving verder toeneemt.

Holland Solar benadrukt daarom om in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) rekening te houden met deze extra elektrificatie en snel duidelijke keuzes te maken over de  gewenste ruimtelijke inpassing en participatie van burgers. Zo kan de uitrol van wind- en zonne-energie soepel verlopen. Bovendien kunnen de wind- en zonne-energiesector hierdoor doorwerken aan succesvolle innovatie en de in het Klimaatakkoord beoogde kostenreductie.

De Nederlandse zonne-energiesector zal haar verantwoordelijkheid nemen bij het optimaal inpassen van grote hoeveelheden zonnestroom in de energienetten. Holland Solar zal het initiatief nemen om samen met de netbeheerders verder te werken aan het versneld en pragmatisch oplossen van knelpunten die de energietransitie op dit punt kunnen belemmeren of vertragen.

De Nederlandse zonne-energiesector staat klaar om verder te werken aan de ruimtelijke, ecologische en functionele inpassing van zonne-energie in de gebouwde omgeving en in het landelijk gebied. Holland Solar lanceert daarom in september een nieuwe gedragscode waarin onder meer het streven naar participatie in projecten door de omgeving is opgenomen.

Holland Solar is blij met gebalanceerde maatregelen voor het verduurzamen warmtevraag gebouwde omgeving als aanvulling op bestaande Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Dat is goed voor de warmtetransitie. Met behulp van zonnewarmte kan de komende jaren al veel energie (zowel gas als elektriciteit) worden bespaard. Daarnaast kan met de inzet van zonnewarmte als bron voor warmtepompen een hoge piekvraag van elektriciteit worden voorkomen. Holland Solar zal onder andere met praktijkgerichte, technische informatie, bijdragen aan het expertisecentrum warmte. 

Informatie: Amelie Veenstra (Directeur Beleid ) amelie.veenstra@hollandsolar.nl