Holland Solar is blij met de aangepaste motie Dik-Faber c.s. die verzoekt nieuwe projecten voor zon op land te toetsen aan de zonneladder. Deze motie is dinsdag 28 mei j.l. door de Kamer aangenomen.

Onze vereniging is verheugd met de positieve houding van Mw. Dik-Faber om de aanvankelijk ingediende motie aan te passen zodat deze niet oproept tot een blokkade voor lopende vergunning trajecten zon op land, maar tot een ambitie om als overheid eerst goed te kijken naar mogelijkheden op daken en restgronden als locatie voor zonnepanelen. De sector steunt dat principe van harte. Zeer blij is de sector met de passage in de motie om te kijken hoe de regelgeving voor een versnelling van zon op dak kan worden aangepast, en de Kamer vóór 1 juli 2019 hierover te informeren. Holland Solar werkt hier graag aan mee.