De doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS laat zien dat de doelstellingen bijna gehaald worden. Holland Solar ziet voldoende mogelijkheden om doelstellingen daadwerkelijk te halen, of meer.

Het rapport vindt u hier. We zijn blij met de conclusies van PBL en CBS over de elektriciteitstafel, dat de afspraken ‘in belangrijke mate en op robuuste wijze bij aan de transitie naar emissiearme elektriciteitsopwekking en maken de weg vrij voor verdere verduurzaming in alle sectoren door verdere elektrificatie’, (p11). Graag draagt de zonnesector eraan bij en werkt graag met de overheid aan belangrijke voorwaarden daarvoor zoals voldoende netcapaciteit en voldoende stimulans voor duurzame warmte in gebouwde omgeving.

Holland Solar verwacht verder dat verdere elektrificatie in gebouwde omgeving en mobiliteit nog extra hernieuwbare opwek op daken, gevels en grond nodig gaat hebben. Holland Solar werkt aan voorstellen om de ontwikkeling en mooie inpassing van zon ne-energie op daken, gevels en grond goed te laten lopen.

Holland Solar blijft zorgen houden over SDE++
’Doordat projecten onderling om het beschikbare geld moeten concurreren, kan het zijn dat de verdeling van middelen over typen projecten –en over de sectoren waarin de emissiereductie wordt gerealiseerd – anders uitpakt dan in deze studie indicatief is verondersteld. Vooral voor de plannen in de gebouwde omgeving kan dat een risico betekenen voor de mate waarin warmtenetten kunnen worden ingevoed met duurzame warmte, wat juist cruciaal is om via warmtenetten emissiereductie te bereiken.’ Aldus het rapport op pagina 12.

Holland Solar vindt de continuïteit in het stimuleren van hernieuwbare energie van vitaal belang en maakt zich zorgen over of SDE++ hierin wel voorziet. Zowel de groei van zonnestroom, als de groei van zonnewarmte kunnen in belangrijke mate bijdragen in emissieloze energielevering.