Standpunten dossier Holland Solar bij vormen regering 2012

Laatste wijziging 3-10-2012


Holland Solar wil lange termijn visie en doelen

Holland Solar hamert op het belang van een consistent en structureel beleid voor het verwezenlijken van een duurzame energievoorziening. Zij ziet dan ook graag een langjarig akkoord met een lange termijn visie op energievoorziening en de gebouwde omgeving. Beleid waar het groene MKB op kan bouwen.

Doelen zouden in de visie van HollandSolar moeten zijn:

A) Energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, met subdoelen voor energiebesparing en duurzame energie in de decennia daarvoor.
B) Energieneutrale nieuwbouw in 2020, vanaf 2030 energieleverende nieuwbouw.
C) Energieinfrastructuur geschikt maken voor decentrale duurzame energie. Tariefstelsel en energiebelastingstelsel stoelen op beginsel “gelijk speelveld”, uiterlijk 2020.
D) Duurzame energie industrie wordt belangrijke economische factor.

Met deze structurele doelen wordt het bedrijfsleven in staat gesteld om gericht te werken aan implementatie, oplossingen en innovatie. Bovendien levert gericht duurzaam beleid tot daling van energielasten voor burgers en bedrijven.


Contactpersoon:
Amelie Veenstra, beleidsmedewerker
06 10 15 15 53
amelie.veenstra@hollandsolar.nl

 BIJLAGE: Maatregelenpakket van HollandSolar

A. Bestaande bouw: energieneutraal in 2050
HollandSolar is van mening dat het Rijk zich fors dient in te spannen om de energiebesparing in de bestaande bebouwing te stimuleren, met als einddoel energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Concrete maatregelen hiervoor:

1. Zo snel mogelijk handhaving invoeren van het energieprestatielabel
2. Een extra stimulans of bonus in het label brengen voor echte groene energie opwekking
3. Betere waardering voor innovaties in het energieprestatielabel
4. Beleid energiebesparing bestaande bouw doorpakken en innovaties stimuleren
5. Alle belemmeringen opruimen, zoals lastige procedures bij plaatsing en benutting van energieopwekkende technieken.
6. Verplicht aandeel duurzame energie bij aanmerkelijke renovaties: 50% duurzame opwekking warmte en 20% duurzame opwekking elektriciteit.
7. Revolving funds voor het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande bouw.
8. Stimulering van kwaliteit van installatiewerk en controle hierop in de branche.

B. Nieuwbouw: energie leverend vanaf 2030
HollandSolar vindt dat het Rijk zich onverminderd in moet zetten op daadwerkelijk energiezuinig bouwen. Concrete maatregelen hiervoor:
1. Controle op werkelijke energieprestatie van bouwwerken, in relatie tot de bouwvergunning.
2. Verplicht aandeel duurzame energie in het bouwbesluit. 50% duurzame opwekking warmte en 20% duurzame opwekking elektriciteit.
3. Innovatieve technieken, zoals comfortmaatregelen, waarderen in de EPN (Energie Prestatie Norm).
4. Invoeren van toets op zonpotentieel van zowel bestemmingsplan als verkavelingsplan als gebouwontwerp.
5. Plicht voor “solar prepared” bouwen.
6. Stimulering van kwaliteit van installatiewerk en controle hierop in de branche.

C. Energie infrastructuur: gelijk spel en speelveld uiterlijk 2020
De energieinfrastructuur voor gas, warmte en elektra dienen gestoeld te worden op het principe van gelijk speelveld voor alle opwekkers en alle gebruikers.
1. Er is een transparante en eerlijke beprijzing nodig voor de infrastructuur en leveringen (inclusief distributienetten), inclusief energiebelasting, btw en transportkosten, zodat ook decentrale opwekkers en gebruikers van gas, elektriciteit of warmte eerlijke ruimte krijgen voor eigen activiteiten op het net.
2. Energiewetgeving moet een nieuwe toekomst gaan faciliteren waarbij zowel energiebedrijven als collectieven, particulieren en bedrijven in kunnen voeden op het net.
3. De energiebelasting dient naar Europese richtlijnen gericht te zijn op vergroening, bijvoorbeeld een koppeling van energiebelasting niveau aan CO2 uitstoot.
4. Warmte opgewekt met de zon krijgt een prominente plaats in de warmtewet, met oog voor het verschil in verhouding vaste kosten versus variabele kosten.
5. Warmte en elektriciteit uit de zon krijgt een prominente plaats in de MJA afspraken met de procesindustrie.
6. Alle belemmeringen worden opgeven, zoals niet transparante procedures.
7. Verspreiding kennis en vaardigheden voor toepassing van duurzame energie middels voorlichting, regulier onderwijs en nascholing

D. Industriebeleid: duurzame energie industrie is een grote factor
HollandSolar vindt dat het Rijk zich mag blijven inzetten voor gericht industriebeleid, met een lange termijn visie, met oog voor de actuele maatschappelijke vraagstukken. Hierbij is het van belang om ook het MKB een prominente rol te geven.
1. De positie en ruimte voor het MKB in het het topgebiedenbeleid wordt vergroot
2. Het onderwerp energie in de gebouwde omgeving blijft aandachtsveld in het topgebiedenbeleid.
3. Innovaties ten behoeven van energiebesparing bestaande bouw krijgen ruimte, zoals opslag of buffering van energie.
4. Industriebeleid krijgt vorm in samenspraak met het groene MKB om marktstimulans daadwerkelijk vorm te kunnen geven.

Download hier.