Holland Solar pleit voor een prominentere rol voor zonnewarmte in de energietransitie. Zonnewarmte levert de meeste energie per vierkante meter, bespaart extra CO2, is flexibel inzetbaar door de opslagmogelijkheden en is uitstekend toepasbaar in huis en voor warmtenetten. Dit blijkt uit een position paper, opgesteld door Berenschot in opdracht van Holland Solar. De position paper vindt u hier. En de appendix met cijfers vindt u hier.

Ook de kosten zijn relatief laag, zeker wanneer dat wordt bekeken over het hele energiesysteem. In alle mogelijkheden die Berenschot heeft onderzocht, zijn bij de combinatie van zonnewarmte met andere bronnen, de jaarlijkse kosten (afschrijvings-, financierings- en energiekosten) gelijk of lager dan in het scenario zonder zonnewarmte, terwijl er in elk van de scenario’s meer energie, dus meer CO2 bespaard wordt.

Overal inzetbaar
Zonnewarmte wordt opgewekt met zonnecollectoren en opgeslagen in een boilervat om zo te voorzien in ruimteverwarming en verwarming van tapwater Zonnewarmte kan in combinatie met seizoensopslag ook fungeren als flexibel inzetbare warmtebron, zowel centraal als decentraal. Door de seizoensopslag worden elders kosten bespaard want er is minder elektrificatie nodig, dus minder netverzwaring en minder piekcentrales. Zonnewarmte kan ook een bron zijn voor warmtenetten bijvoorbeeld op plekken waar het gebruiken van geothermie en restwarmte niet mogelijk of ontoereikend is. Hierbij valt te denken aan glastuinbouwlocaties en warmtevraag in bedrijvenparken en de gebouwde omgeving.

PVT
Een andere toepassing van zonnewarmte betreft fotovoltaïsch-thermische (PVT)-panelen, die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hierdoor kan meer energie per dakoppervlak opgewekt worden. Hier kunnen ook warmtepompen op aangesloten worden zonder buitenunit, dus zonder geluidshinder, met als resultaat een hoger rendement en lagere totale kosten voor de eindgebruiker. Voorwaarde is wel dat er genoeg dakoppervlak is voor PVT-panelen. Met een combinatie van zonnecollectoren en PVT-panelen kan hierdoor meer energie per oppervlak opgewekt worden.