Er is nog nooit zoveel zonnestroom geproduceerd in Nederland als in deze zomer. Door het mooie weer worden alle records gebroken. De hoeveelheid met zonnepanelen opgewekte stroom ligt tot nu meer dan 20 procent hoger dan vorig jaar.

Ook werd bekend dat we dit jaar de magische grens van 1 gigawattpiek nieuw bijgeplaatst vermogen aan zonnepanelen gaan bereiken. Opgeteld bij de 3 gigawattpiek, die eind 2017 stond opgesteld, zal er aan het eind van dit jaar ruim 4 gigawattpiek aan vermogen zorgen voor de opwek van ongeveer 4 terawattuur aan elektriciteit.

Deze hoeveelheid opgewekte energie lijkt enorm veel, maar toch betreft dit nog altijd maar een klein deel van de gebruikte energie in Nederland. We drukken altijd graag de hoeveelheid opgewekte duurzame stroom uit in het gebruik van een aantal huishoudens. 4 terawattuur is de hoeveelheid elektriciteit gebruikt door 1,2 miljoen huishoudens; oftewel ruim 16 procent van de huishoudens. Huishoudens zorgen echter slechts voor 20 procent van het totale elektriciteitsgebruik, 80 procent wordt zakelijk gebruikt. Dit betekent dat vanaf 2019 ruim 3 procent van de totale in Nederland gebruikte elektriciteit met zonnepanelen wordt opgewekt.

Het is te verwachten dat er in de naaste toekomst steeds meer vraag zal zijn naar elektriciteit. Zo zal het personenvervoer in de komende decennia grotendeels elektrisch aangedreven worden. De uitfasering van aardgas zal de vraag naar elektriciteit (bijvoorbeeld door warmtepompen) eveneens verder doen toenemen. Ook de industrie is aan het kijken naar mogelijkheden om hun behoefte aan energie deels uit elektriciteit te halen.

Door al deze ontwikkelingen is het goed om niet alleen te kijken naar de bijdrage van zonnepanelen (zon-PV) in de elektriciteitsvraag, maar ook naar de bijdrage in het totale energiegebruik. Als we bedenken dat we in totaal in 2017 in totaal 881 terawattuur aan energie gebruikten dan betekent het dat we met het eind 2018 opgestelde vermogen zonne-energie nog maar 0,5 procent van de energie opwekken.

Het is moeilijk te zeggen wat de bijdrage van zonnestroom zal zijn wanneer in 2050 de energievoorziening voor 95 terawattuur gebaseerd zal moeten zijn op duurzame bronnen. Iedereen is het er wel over eens dat dit toch altijd enkele tientallen procenten zal moeten zijn.

Er is dus nog een wereld te winnen voor onze sector. De ambitie van Holland Solar is om tenminste 20 gigawattpiek geïnstalleerd vermogen in 2023 te hebben gerealiseerd. Deels zal dit gerealiseerd moeten worden bij huishoudens. De markt van zonnepanelen op grondgebonden woningen ligt goed op stoom, blijkens ook de vele aandacht op radio en televisie. Bewoners van appartementen moeten ook gemakkelijk toegang krijgen tot zonnestroom. Een eenvoudige regeling voor collectieve projecten door woningcorporaties, verenigingen van eigenaren (VvE’s) en energiecoöperaties moet dit mogelijk maken.

Een nog groter deel van het opgesteld vermogen in 2020 zal moeten komen van grotere zon-PV-installaties. Er is nog veel geschikt en onbenut dakoppervlakte beschikbaar bij bedrijven en instellingen. Via het project ‘Grote daken vangen veel zon’ willen wij eigenaren aansporen hun daken zelf te gebruiken voor opwek van zonnestroom of hun dak daartoe beschikbaar te stellen aan derden. Bij nieuwbouw kan zelfs worden nagedacht over een verplichting voor het plaatsen van zonnepanelen.

Onvermijdelijk zal er ook ruimte gevonden moeten worden voor zonneparken op land of water. Holland Solar heeft aangetoond dat er ondanks de beperkte ruimte in ons land vooralsnog genoeg ruimte te vinden voor benutting voor de grootschalige productie van zonnestroom!

Jaap Baarsma
Voorzitter Holland Solar