Overwegend positieve reactie uit duurzame energiesector op Lenteakkoord; paar suggesties voor concretisering.

Utrecht, 25 mei 2012 In het definitieve Lenteakkoord dat vandaag is gepubliceerd staan prima groene voorstellen. Het Lenteakkoord zal leiden tot een toename van duurzame energieopwekking in Nederland. Dit is ook nodig, vinden Holland Solar en de Duurzame Energie Koepel (hierna te noemen de 2 organisaties), ten behoeve van milieu en klimaat, beheersing van energieprijzen, bevorderen van onafhankelijkheid van fossiele bronnen uit andere continenten en het creëren van groene werkgelegenheid.
Revolverend fonds
Het gericht investeren via een revolverend fonds voor energiebesparing van de gebouwde omgeving is een goede stap: hier ligt een groot winstpotentieel en liggen veel groene banen. De 2 organisaties bepleiten dat deze maatregel zich ook uitstrekt over verduurzaming van de energievoorziening, voor alle technologieën, zowel over de apparatuur als over het installatiewerk.

Ondersteuning groene investeringen
Alhoewel de partijen blij zijn met de voorgestelde ondersteuning in de financiering, verwachten de ondertekenaars dat het genoemde bedrag relatief snel uitgeput zal zijn. De 2 organisaties zijn minder gelukkig met de formulering dat er 'te veel onbekendheid' zou zijn, 'projecten te kleinschalig' zouden zijn of dat er 'te hoog risicoprofiel' zou zijn. Nederland past in een internationale context en de marktpartijen hebben zeker al royale ervaring met dergelijke projecten opgedaan. Daarom bepleiten de partijen om toegang tot deze groene investeringen te creeren voor alle initiatieven en hierin niet te clausuleren.

Saldering / pilot 2013
Onverdeeld positief zijn de 2 organisaties over de erkenning van saldering als vorm van verduurzaming van decentrale energieopwekking. Hier ligt heel veel potentieel en ligt ook groot maatschappelijk draagvlak bij burgers en MKB. De maatregel zien de organisaties liever al ingaan in 2012. Daarnaast bepleiten de 2 organisaties dat in de onderhandelingen voor het nieuwe regeerakkoord na de verkiezingen in september 2012 fors ingezet wordt op het opschalen van de mogelijkheden voor salderen en zelfleveren al vanaf 2013.

Voorwaarden voor succesvolle subsidie of alternatief
Holland Solar en de Duurzame Energie Koepel zijn al lange tijd voorstander van het vergroenen van belastingen, financieringen in de vorm van revolving fund of andere groenfinancieringen. Zeker zijn zij voorstander van het toestaan van nieuwe vormen van salderen en zelfleveren. De 2 organisaties reageren niet onverdeeld positief op een nieuwe subsidievorm omdat veel consumenten ook zonder kunnen. Groene leningen zullen meer effect geven en meer investeringen uitlokken. De voorgestelde subsidie is zeer vermoedelijk ook tijdelijk van aard.

Voorwaarden voor een succesvolle subsidie die wel goed uitpakt vinden de ondertekenaars van dit persbericht dat de consument niet te maken krijgt met ingewikkelde procedures en dat in dat geval de installateur direct zelf de subsidie kan verrekenen, met instemming en op naam van de klant uiteraard, maar buiten de klant om. Overwogen kan worden om de indieners van aanvragen onder de SDE 2010 en de Duurzame Warmteregeling die hun aanvragen destijds niet gehonoreerd kregen, voorrang te geven. Cruciaal vinden de 2 organisaties dat ook zonneboilers, inclusief installatie ook weer, onder de subsidie vallen. Zonneboilers zijn uitstekende "vergroeners" omdat zij direct veel gas besparen en er is dus geen logica om enkel zonnepanelen te subsidiëren. Om te voorkomen dat zeer tijdelijke subsidies onduidelijkheid en onrust brengen, gaan Holland Solar en de Duurzame Energie Koepel graag in gesprek met de politieke partijen en de ministeries van Financiën en EL&I over de nu voorgestelde en daarna structurele oplossingen voor de verdere toekomst.