EINDCONCEPT – 22 september 2011

Green Deal tussen Holland Solar en Rijksoverheid

Ondergetekenden:

1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ieder handelende in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna ook te noemen: Rijksoverheid;
 2. Holland Solar, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer dhr. G. van Amerongen.

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen;
Hebben gezamenlijk het volgende vastgesteld:

1. Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

2. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van onze economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke aanpak is in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop voortbouwen. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken.

3. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een verdere verduurzaming.

4. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Initiatieven kunnen betrekking hebben op (decentrale opwekking van) energie, energiebesparing, schaarse grondstoffen, water en mobiliteit. Deze initiatieven kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten.

5. De geïnventariseerde projecten van de initiatiefnemers zijn door het wegnemen van de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten opleveren en kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op korte of langere termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van deze green deal kunnen daarna toepasselijk zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de rijksoverheid tegenover staat.

De Green Deal tussen beschreven partijen bestaat uit de volgende afspraken:

Green Deal initiatief

Zonne-energie is een decentrale hernieuwbare energiebron die een bijdrage levert aan de verduurzaming van de energievoorziening. Zonne-energie is hard op weg om concurrerend te worden met conventionele energie. Het is nu zaak om een sterke markt op te bouwen voor de uitrol van zonne-energie, in de vorm van elektriciteit of warmte, in Nederland. Het vereenvoudigen van regelgeving en procedures kan daarbij een belangrijke rol spelen. Holland Solar representeert bedrijven die zich bezighouden met de implementatie van zonne-energie en draagt op verschillende manieren bij aan versterking van de sector en het vergroten van de Nederlandse zonne-energiemarkt. Holland Solar zet zich in voor de uitrol van zonne-energie door:

1. Ontwikkeling en implementatie van een plan voor kwaliteit, promotie en technische ondersteuning. Holland Solar zet een breed systeem op dat voorziet in kwaliteitsborging, promotie en technische ondersteuning. Hierin wordt ten minste opgenomen een certificeringssysteem voor installateurs van duurzame energiesystemen in de gebouwde omgeving, met breed draagvlak in de markt. Holland Solar zorgt voor de inbreng van de installatiebedrijven die zich bezig houden met zonne-energie. Het certificeringssysteem voldoet aan de verplichtingen hiervoor in de Richtlijn Duurzame Energie, wordt afgestemd op de Nederlandse marktsituatie en op de wijze waarop andere Europese landen deze verplichting interpreteren. Een dergelijk plan zorgt er voor dat er duidelijkheid komt voor consumenten met betrekking tot kwaliteit en vermindert zodoende aarzelingen om te investeren. Daarnaast wordt zonne-energie door de sector gezamenlijk gepromoot en ontstaat er infrastructuur voor gezamenlijke ondersteuning. De bijdrage vanuit de zonne-energie wordt getrokken door Holland Solar. De certificering voor zonne-energie moet passen binnen de totale certificeringsystematiek voor de verschillende betrokken duurzame energie technieken in de gebouwde omgeving. Hiervoor zijn de betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijk.

2. Informatievoorziening. Holland Solar stelt objectieve factsheets op met betrekking tot de kosteneffectiviteit van zonne-energie en verzamelt en verspreidt monitoringsgegevens. Holland Solar levert eventuele vragen over beleid aan bij de overheid. Holland Solar zal op constructieve wijze, reactief en proactief, input geven op nieuw en bestaand beleid.

Tegenprestatie Rijksoverheid

Bij het versterken van de zonne-energie sector kan ook de Rijksoverheid een rol spelen. De Rijksoverheid wil decentrale energieopwekking, bijvoorbeeld met zonne-energie eenvoudiger maken. De overheid zet zich daarom als volgt in.

1. Ontwikkeling en implementatie van een plan voor kwaliteit, promotie en technische ondersteuning. De Richtlijn Duurzame Energie vraagt onder meer om de implementatie van een certificeringssysteem voor installateurs op het gebied van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Het ministerie van BZK coördineert het proces van totstandkoming en faciliteert de partijen in de sector duurzame energie in de gebouwde omgeving, waaronder Holland Solar, om hun bijdrage te kunnen leveren en biedt inhoudelijke ondersteuning, daar waar de duurzame energie sector de benodigde kennis niet zelf kan leveren. De Rijksoverheid spreekt de intentie uit om, na implementatie van het systeem en indien relevant, in communicatie gebruik te maken van en te verwijzen naar het certificeringssysteem voor installateurs.

2. Vereenvoudiging procedures. De Rijksoverheid zet zich in om de procedures voor het toepassen van zonne-energie installaties te vereenvoudigen en te versnellen. Zij initieert overleg met de netbeheerders en Holland Solar om gezamenlijk te komen tot een situatie waarin procedures voor het aansluiten van zonnepanelen helder en eenduidig zijn, voor consumenten en PV-leveranciers. Daarbij zal zij tevens bezien of een centraal loket voor partijen die zonnepanelen willen installeren kan bijdragen aan de vereenvoudiging van procedures. Daarnaast werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan een richtlijn ten behoeve van vergunningverlening voor het plaatsen van zonne-energie-installaties op monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Zij zal deze verspreiden onder belanghebbenden, waaronder de Nederlandse gemeentes. Ten slotte zal de Rijksoverheid, via Agentschap NL, bijdragen aan het verspreiden van objectieve informatie over zonne-energie.

Slotbepalingen.

Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor de periode 2011 tot 2015. Alle in deze Green Deal genoemde projecten worden zo snel mogelijk uitgewerkt, waarbij de wederzijdse verplichtingen nader worden vastgelegd.

Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor andere partijen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals zodat navolging van deze Deals kan worden bevorderd.

Getekend te ’s-Gravenhage op

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Drs. M.J.M. Verhagen

Namens Holland Solar

G. Van Amerongen
Voorzitter Holland Solar