Er is er een motie door GroenLinks aangekondigd in de Tweede Kamer die zal oproepen tot half jaar uitstel van de invoering van een verhoogd correctiebedrag in de SDE+ voor Zon PV projecten. Hierover wordt naar verwachting komende week gestemd. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft, na het bestuderen van het aangeleverd casemateriaal door leden van Holland Solar, toegezegd voor de najaarsronde te kijken naar de noodzaak van verdere verfijning in de SDE+ voor Zon PV.

Twee weken geleden heeft Holland Solar een breed gedragen oproep aan de Tweede Kamer gedaan om dit verhoogde correctiebedrag voorlopig niet in te voeren. Honderden megawatts aan projectaanvragen voor dakgebonden projecten kunnen nu niet indienen, zo stelde Holland Solar. Het onderwerp is uitgebreid aan de orde gekomen in de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (AO energie 18 januari en AO Klimaat 1 februari). Door aandringen van de energiewoordvoerders van D66, CDA en GroenLinks hebben gesprekken plaatsgevonden met het Ministerie en is er casemateriaal bestudeerd dat aangeleverd is door onze sector. Dit heeft volgens de Minister nieuw zicht gegeven op kostenstructuren van kleinere dakgebonden PV projecten en hij heeft daarom toegezegd in zijn brief aan de Kamer dat hij voor de najaarsronde zal kijken naar een verfijning van de categorieën van Zon PV.

Minister Wiebes blijft achter het besluit staan om al in de voorjaarsronde een verhoogd correctiebedrag voor het eigen verbruik in te voeren. Het uitstellen van de invoering ervan wil de Minister pertinent niet: “Het subsidiebedrag voor zon PV was te hoog, zeggen deskundigen”, stelt Minister Wiebes fel, “en over-subsidiering kan niet, ik moet krenterig zijn, het gaat om veel geld en dat moet effectief ingezet worden”. Het risico dat er teveel subsidie naar projecten gaat wordt als zeer groot gezien door het Ministerie van EZK.

Holland Solar betreurt de snelle invoering van het verhoogd correctiebedrag omdat veel dakgebonden projectinitiatieven in voorbereiding nu niet zullen gaan indienen of niet realiseerbaar zullen blijken. Zo worden dakgebonden projecten voor Zon PV benadeeld en daarmee is de SDE+ volgens Holland Solar niet meer techniekneutraal. Zij roept politieke partijen op voor de motie te stemmen. Verder zal Holland Solar constructief bijdragen aan de verdere verfijning van de SDE+ voor de najaarsronde.

MEER ACHTERGROND

Meer differentiatie in de SDE+
In SDE+ 2018 zijn aanpassingen gedaan voor zon PV en zonthermie, zowel correctiebedragen en basisbedragen zijn aangepast. Het eigen verbruik krijgt een ander correctiebedrag dan het leveringsdeel omdat dat twee separate onrendabele toppen heeft, stelt EZK. Ook worden projecten onder en boven de 1 MW anders behandeld.
Businesscase onderuit voor dakgebonden projecten
De meeste businesscases zijn te mager of negatief geworden voor dakgebonden ZON PV projecten met het nieuwe correctiebedrag voor eigen verbruik. De sector verwacht dus dat er amper ingediend zal worden vanuit dit segment in 2018 als dit correctiebedrag ingevoerd wordt. Dit is bevestigd door groot deel van de actieve bedrijven. Dit gaat naar schatting om honderden MWp bij vooral MKB, agrariërs, zorginstellingen, scholen en bij energiecoöperaties. Ter vergelijking: dit is ongeveer 30% van de verwachte marktomvang dit jaar.

Basisbedrag blijkt het probleem
Uit de businesscases blijkt dat men juist een aantal uitgangspunten in de bepaling van het basisbedrag niet herkent uit de praktijk. De reden dat hier niet eerder bezwaar is geuit door de sector, is dat de extra kostencomponenten gecompenseerd werden door de voordelen van het eigen verbruik. Het voordeel van het eigen verbruik is verder structureel gebruikt door lager in te schrijven om zo de gunningskans te verhogen. Holland Solar zal met haar achterban zorgen voor meer inzicht bij Ministerie EZK in de details van kostenstructuren van dakgebonden projecten om daarmee te komen tot meer verfijnde basisbedragen.

Geen over-subsidiering
De sector herkent zich niet in het beeld dat er sprake is (geweest) van over-subsidiering. De leden van Holland Solar onderschrijven het principe van de tender en pleiten altijd voor effectief en doelmatig inzet van middelen, de sector heeft daar immers ook belang bij. Holland Solar denkt constructief mee over oplossingen voor de risico’s die de Minister ziet.

Tijd nodig voor overschakeling
De sector heeft zich niet kunnen voorbereiden op deze aanpassing. In de pre consultatie afgelopen jaar (april 2017) is het niet aan de orde geweest. Het kwam begin augustus 2017 naar buiten in het concept rapport SDE+ waarop Holland Solar meteen bezwaar heeft gedaan. In december 2017 kwam het eindrapport. Het gevolg in de praktijk is dat veel dakgebonden projecten in de pijplijn nu niet door kunnen gaan.

Holland Solar pleit voor meer aanpassingen in de SDE+
Holland Solar wil graag dat de ranking voor de gunning vanaf najaarsronde 2018 wordt gedaan op basis van subsidiebedrag en niet het op basis van het basisbedrag. Dit levert een eerlijk speelveld op voor Zon PV, omdat er straks een groot verschil ontstaat tussen basisbedrag en subsidiebedrag voor deze technologie.

De sector roept op de eis “voor eigen rekening en risico” af te schaffen. Ongeveer 30% van de dakgebonden projecten worden momenteel ontwikkeld op basis van leaseconstructie. Hieraan is een groeiende behoefte in de markt: het ontzorgt de eindklant en het maakt bundeling van financiering van projecten mogelijk. Het nadeel hiervan is dat de zonnestroom niet o.b.v. kWh verrekend kan worden met de eindklant. Als er gerekend moet worden met twee correctiebedragen is de businesscase voor de leaseconstructie te risicovol: tegenvallers in het eigen verbruik kunnen niet worden verrekend. In de praktijk levert dit een te hoog risico en valt dus de propositie weg. Dit is onwenselijk omdat deze methode juist succesvol is in het snel ontwikkelen van dakgebonden projecten.

Holland Solar pleit ervoor dat er voldoende stimulans blijft voor het ontwikkelen van zonnestroom en zonnewarmte op daken met een hoog eigen verbruik van de opgewekte zonnestroom. Er zijn nog honderden vierkante kilometers leeg geschikt dakoppervlak, waarvan maar 1% bedekt is met zon PV. Hierop past in totaal wel 66 GWp. Dat is veel schone stroom die voor een groot deel zelf verbruikt wordt, waardoor netinpassing met minimale inpassingen kan. 

Meer informatie

Brandbrief van Holland Solar over de SDE+2018

Kamerbrief met antwoorden Minister over de zorgen van de de sector (31 januari) 

ECN rapporten en achtergrond SDE+ 2018 

Verslag kamerdebat op Solar Magazine