Stichting ZON en Holland Solar slaan de handen ineen


Holland Solar en stichting Zonne-energie Ondernemers Nederland (ZON), als belangenbehartigers van de sector, streven naar een opgesteld vermogen van tenminste 20 GW in 2023 (in 2016 ca. 1,8 GW). Dit kan alleen kan worden bereikt als er een grote versnelling plaatsvindt van de toepassing van zonnepanelen. Door ontwikkelingen in techniek en met name kostprijs is dit mogelijk, maar er zullen zeker tot 2023 nog stimuleringsmaatregelen van overheidswege nodig zijn.

Stichting ZON heeft zich in de afgelopen jaren zelfstandig, maar ook in samenwerking met Holland Solar, ingezet voor het behoud van het aanzienlijke zon-PV marktsegment dat gebaseerd is op de salderingsregeling. De eerste uitdaging daarbij was het zichtbaar maken voor de stakeholders van het omvang en het belang van dit marktsegment. Daarbij heeft ZON benadrukt dat behalve de bijdrage in energie de enorme hoeveelheid zon-PV toepassingen van en met burgers ook een cruciale bijdrage leveren aan draagvlak voor de energietransitie. Salderen staat immers als geen andere regeling toe dat ook de burger rechtstreeks kan bijdragen aan deze transitie.

Het succes van de inspanningen van stichting ZON blijkt uit het feit dat de belangrijke invloed die zon-PV heeft op het draagvlak voor de energietransitie inmiddels breed wordt ingezien. Mede daardoor is eind 2016 de motie Vos-Van Tongeren voor behoud van de salderingsregeling kamerbreed overgenomen. Tenslotte heeft ZON een belangrijke bijdrage geleverd aan het NVDE voorstel over de toekomst van salderen. Een voorstel dat breed gedragen wordt.

Gezien de doelstellingen die Holland Solar heeft geformuleerd voor de groei van de huidige salderingsmarkt, de wijze waarop Holland Solar zich opstelt in het veld en de voorgenomen structuurwijziging, heeft stichting ZON besloten zich aan te sluiten bij Holland Solar. Wij zien dat Holland Solar enerzijds via de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) effectief onze belangen kan behartigen en anderzijds ook zelfstandig kan opereren.

Het bestuur van Holland Solar verwelkomt met dit besluit twee nieuwe bestuursleden in haar midden. Een welkome versterking voor de uitdagingen die er voor de groeiende zonne-energie sector liggen.

(foto met vlnr Ernst van Tongeren, Jaap Baarsma, Peter Desmet en Dennis de Jong)