publicatie Staatscourant

Subsidie voor energie besparende maatregelen en duurzame energie

Sportverenigingen en sportstichtingen komen in aanmerking voor subsidie voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Zowel sportverenigingen als sportstichtingen zijn veel voorkomende eigenaren en gebruikers van sportaccommodaties.

Openstelling en subsidieplafond
De openstelling van deze regeling zal worden geregeld in de Regeling opstelling EZ-subsidies 2016. Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 januari 2016 9.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. Het is hierdoor voor de aanvragers mogelijk het hele jaar aanvragen in te dienen. Evenwel is het mogelijk dat het subsidieplafond in een kalenderjaar eerder wordt bereikt dan op 31 december en dat er om die reden geen subsidie meer verstrekt kan worden. Een aanvrager kan voor een maatregel slechts eenmaal per kalenderjaar subsidie ontvangen op grond van deze regeling. Hiermee wordt voorkomen dat de aanvrager meerdere keren per jaar delen van een maatregel toepast. Een voorbeeld is het in delen vervangen van de verlichting van een veld waardoor het potentieel aan energiebespa-ring niet vanaf het begin optimaal benut zal worden.Het subsidieplafond is vastgesteld op € 6,0 miljoen. Er zullen naar verwachting ruim 400 aanvragen per jaar kunnen worden gehonoreerd. Per jaar vinden er ongeveer 200 grote renovaties van sportac-commodaties binnen de doelgroep plaats en vele kleinere investeringen in de accommodaties.

Omvang subsidie
De hoogte van de subsidie, voor investeringen in energiebesparende maatregelen en duurzame energie, is een in de regeling genoemd percentage van de kosten van investering in materialen. Met dit subsidiepercentage zullen de maatregelen gemiddeld een terugverdientijd van 5 tot 7 jaar hebben, waar dit zonder subsidie tussen de 10 en 24 jaar was. Het totale bedrag aan de-minimissteun dat per lidstaat aan één onderneming wordt verleend, ligt, ingevolge deze verordening, niet hoger dan € 200.000 over een periode van drie belastingjaren.

 

publicatie Staatscourant