Een meerjarig, transparant en consistent beleid op het gebied van de toepassing van zonne-energie in Nederland

Na maanden onderhandelen is het zover: er ligt een Energieakkoord ter ondertekening. Holland Solar heeft deelgenomen aan de onderhandelingen via de Duurzame Energie Koepel. Het akkoord markeert een historisch moment in de energietransitie. Het is geen akkoord enkel tussen de sectoren en de overheid. Alle relevante partijen hebben er aan meegewerkt: werkgevers, vakbonden, milieuorganisaties, de duurzame energiesectoren en de overheid. Onze uitgangspositie, voor een lange-termijn marktontwikkeling voor de zonne-energiesector, is hiermee beter geborgd dan in welk eerder beleidsvoornemen ooit. De grootste wens van Holland Solar is hiermee gerealiseerd: een meerjarig, transparant en consistent beleid op het gebied van de toepassing van zonne-energie in Nederland.

Men zal zich de komende tijd zeker afvragen of dit een goed akkoord is voor zonne-energie. Volgens mij is het een akkoord, dat gericht is op het maken van de eerste grote stappen tot een klimaatneutrale energievoorziening. Ik vind het daarom ook voor de hand liggen dat de meeste aandacht gaat naar energiebesparing, windenergie en bio-energie. Hier zit immers de grootste potentie op CO2 reductie op de middellange termijn. Zonne-energie is booming en vol belofte, maar zal op de korte en middellange termijn een relatief kleine bijdrage doen in de CO2 reductie. Een echte grootschalige uitrol van zonne-energie zal zich na 2020 gaan afspelen.

Toch maakt zonne-energie duidelijk onderdeel uit van het akkoord. Heel expliciet is de maatregel opgenomen van de collectieve toepassing van zonnestroom (‘de korting op energiebelasting, mits geleverd binnen de postcoderoos’). Dit zal zeker een stevige stimulans vormen voor de afzetstijging in deze sector.
Zonne-energie stimuleringen zitten echter ook in de ‘details’, die nog verder moeten worden uitgewerkt in een volgende fase. Met ‘details’ bedoel ik met name het niveau van uitwerking van de maatregelen. Zonnewarmte en zonnestroom zullen een grote bijdrage doen aan de 186 PJ doelstelling voor de categorie “overige decentrale duurzame energie”. Bovendien zal zonne-energie ook sterk bij gaan bijdragen aan de doelstellingen voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.
De detailuitwerking hierop viel buiten de taak van het onderhandelingsteam binnen de SER. Naar mijn mening geven de stevige doelstellingen een goede basis voor een vruchtbare uitwerking op korte termijn voor energiebesparing en het gebruik van zonne-energie. Holland Solar zal daarom wakker en betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het akkoord.

Zonnewarmte staat nu weinig expliciet in het akkoord. Ook hierbij merk ik op dat er gunstige mogelijkheden ontstaan bij de uitwerkingen van details. Ik denk hierbij aan maatregelen op het gebied van energiebesparing, de industrie en bedrijven.
In algemene zin worden er ook verstandige dingen overeengekomen die de randvoorwaarden voor de grootschalige toepassing van duurzame energie verder helpen. Ik noem in dit verband het investeringsfonds en de voornemens met betrekking tot wet- en regelgeving.

Alles bij elkaar genomen is het een goede eerste stap. Alles is hiermee niet gezegd. Enerzijds moeten er nog details voor de uitwerking worden ingevuld en anderzijds zijn er ook controle en correctiemomenten ingebouwd waarin werk te doen staat. De komende jaren zullen we dit pad nog gaan belopen. Naar mijn mening is dit pad belopen, met alle betrokken sectoren en NGO's, aanzienlijk constructiever dan enkel bilaterale gesprekken voeren met de overheid. Ik ervaar dit als grote winst.

Afrondend wil ik nog vermelden dat de duurzame energiebranche, vertegenwoordigd via de Duurzame Energie koepel, een volwaardige deelnemer namens de werkgevers was. Daarbij hebben we zeer constructief kunnen optrekken met andere “duurzame” belangbehartigers zoals de milieuorganisaties, De Groene Zaak, Vereniging Eigen Huis, en anderen. Om dit gewonnen terrein te kunnen behouden, is het van groot belang om deze samenwerking van duurzame krachten te behouden en verder te versterken. Holland Solar zet daar graag de schouders onder.

Gerard van Amerongen
Voorzitter Holland Solar

 

Hieronder is de samenvatting van het Energieakkoord en het persbericht van 28 augustus van de Duurzame Energie Koepel te downloaden.

Het volledige Energieakkoord is op 6 september hier gepubliceerd door de SER.