Minister Rob Jetten heeft in een kamerbrief zijn visie op burgerbetrokkenheid bij de energietransitie gedeeld. Dit doet hij aan de hand van 10 uitgangspunten voor hoe een goed participatieproces vormgegeven dient te worden.

“Participatie is een belangrijk onderdeel in de ‘Gedragscode zon op land’ waarin is vastgelegd hoe zonneparken maatschappelijk verantwoord ontwikkeld kunnen worden. Wij zijn blij en trots op het feit dat onze gedragscode inmiddels als de standaard in de markt wordt beschouwd. Met deze brief bevestigt de Minister impliciet dat onze gedragscode inderdaad de standaard in de markt is en dat bij de ontwikkeling van elk zonnepark voldoende aandacht gegeven moet worden aan het participatieproces”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

Uitgangspunten participatieproces

In de Kamerbrief worden tien uitganspunten genoemd voor het goed inrichten van een participatieproces:

  1. Maak vooraf heldere afspraken over politieke of bestuurlijk inbedding en opvolging 
  2. Zorg voor een duidelijk en transparant proces 
  3. Ieder vraagstuk is uniek en vraagt om (lokaal) maatwerk  
  4. Bied ruimte voor maatschappelijk initiatief  
  5. Betrek burgers vroegtijdig en communiceer actief 
  6. Representativiteit en inclusiviteit  
  7. Beschikbare tijd, geld, kennis en menskracht afstemmen op de zwaarte van het participatieproces 
  8. Stimuleer lokaal eigendom bij projecten voor hernieuwbare energie op land 
  9. Participatie moet plaatsvinden in samenhang met andere projecten 
  10. Evalueer om te leren van opgedane ervaringen 

Holland Solar is onder meer blij dat er door de minister in de uitgangspunten nadruk wordt gelegd op tijdige en actieve communicatie. Hierin spelen zowel de projectontwikkelaars als lokale overheden een grote rol. In dit kader is het belangrijk dat zoekregio’s tijdig worden aangewezen, zodat communicatielijnen met omwonenden zorgvuldig kunnen worden opgezet.

Daarnaast geeft de minister terecht aan dat ieder vraagstuk uniek is en vraagt om maatwerk. Door ruimte te bieden aan maatschappelijk initiatief en door voldoende tijd, geld, kennis en menskracht in te zetten moet het mogelijk zijn om voor ieder specifiek project tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Participatie doen we samen, met lokaal bestuur, projectontwikkelaars en omwonenden.

Gedragscode zon op land

Met de Gedragscode zon op land committeren alle leden van Holland Solar zich aan belangrijke basisprincipes voor een succesvolle realisatie van zon op land projecten. Participatie is hier een belangrijk onderdeel van. Om handen en voeten te geven aan wat we voor participatie met elkaar in de gedragscode hebben vastgesteld, wordt op dit moment gewerkt aan een participatiebijlage. Deze participatiebijlage, die in belangrijke mate wordt vormgegeven op basis van de ervaringen die onze leden inmiddels hebben opgedaan, zal naar verwachting dit jaar worden gepubliceerd.