Vandaag is het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) onder de leiding van Laura van Geest gepubliceerd. Het rapport presenteert verschillende mogelijkheden aan het Kabinet om op korte termijn aanvullende maatregelen te treffen die nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen. In september publiceerde Minister Jetten de Klimaat en EnergieVerkenning (KEV). Uit deze jaarlijkse monitor is gebleken dat het doel van 60% CO2-reductie in 2030 met het huidige beleid niet gehaald wordt. Het IBO presenteert oplossingen hoe de Minister die doelstelling nog wel zou kunnen halen. Holland Solar staat positief tegenover de inspanningen van het kabinet om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen. Zonnestroominstallaties zouden op drie manieren een extra bijdrage hieraan kunnen leveren:

Batterijen bij zonneparken

Het IBO oppert de mogelijkheid om opslag van elektriciteit bij zonneparken te verplichten. Hoewel de zonne-energiesector snel en grootschalig met het opslaan van elektriciteit bij zonneparken aan de slag wil gaan, biedt een verplichting geen oplossing. We zien dat het toevoegen van een batterij in veel gevallen een goede oplossing kan zijn voor het verminderen van de netproblematiek, maar dit is niet voor alle zonnestroominstallaties het geval. Een verplichting zal in sommige gevallen juist zorgen voor onnodige kosten en een vertraging van de energietransitie.

Holland Solar maakt zich al jaren hard voor duidelijke regels ten aanzien van het opslaan van elektriciteit. Zo pleiten we ten eerste voor het mogelijk maken dat een zonnestroominstallatie en een batterij op een kabel (eventueel in combinatie met een windturbine) aangesloten kunnen worden. Ten tweede is de zonne-energiesector ervan overtuigd dat de huidige nettarieven voor batterijen disproportioneel zijn. Batterijen zijn immers maar in zeer beperkte mate ‘afnemers’ van elektriciteit. Ten derde, zouden netbeheerders congestiemanagment nu actief moeten gaan toepassen zodat opwekkers van duurzame energie en afnemers van elektriciteit aangemoedigd worden om stroom dynamisch te gebruiken én op te slaan.

Het aanpakken van de bovenstaande drie beleidsuitdagingen is daarom ons inziens veel effectiever dan het simpelweg verplichten van een batterij bij een zonnestroominstallatie. Op dit moment kan de businesscase van een grootschalige batterij vaak niet uit als het gaat om het verplaatsen van opwek naar momenten dat er meer vraag naar stroom is of minder zonnestroom beschikbaar is. Het verplaatsen van pieken is belangrijk omdat het een CO2-reductie tot gevolg heeft. Het aanjagen van opslag is broodnodig, maar niet op elke locatie. De markt, samen met de netbeheerders, is goed in staat om op die plekken waar het wél nodig is aan de slag te gaan als de bovenstaande drie beleidsuitdagingen opgelost worden.

Verder normeren van zon op dak en zonnecarports

Daarnaast is ook in het rapport te lezen dat normering voor zonnedaken aangescherpt moet worden. Dat is iets waar de overheid al beleid op aan het ontwikkelen is. Hierbij roepen wij de Ministers nogmaals op om snel met de sector in gesprek te gaan over het inrichten van een werkbare normering voor zonnestroominstallaties op daken. Hiervoor is het ook van belang dat de draagkracht van zwakke daken urgent wordt aangepakt.

Een nieuw onderdeel van deze verdere normering is de suggestie die in het IBO gedaan wordt voor het verplichten van zonnecarports boven parkeerplaatsen. Een norm die vorig jaar ook in Frankrijk werd ingesteld. Holland Solar is blij dat de uitrol van zonnestroom op deze manier wordt genormeerd, maar stimulering is parallel wel noodzakelijk om dit tot een succes te maken. Voor het succesvol implementeren van een dergelijke norm is het nodig dat zonnecarports een aparte categorie in de SDE++ (én haar opvolger) krijgen. Nu zijn zonnecarports nog moeilijk financieel rendabel te maken door hoge kosten voor de hoge onderconstructies en veiligheidsmaatregelen voor autobestuurders. Verder is het belangrijk dat er voor gemeenten een handreiking beschikbaar komt voor het stimuleren van het toepassen van zonnecarports. De sector draagt graag bij aan het schrijven van een dergelijke handreiking.

Stimuleren zon op zee 

In het IBO onderzoek wordt ook aandacht besteed aan het bevorderen van zonne-energie op zee bij windenergie projecten. Holland Solar staat positief tegenover deze ontwikkeling. Zonnestroom op zee is een steeds belangrijkere manier om duurzaam energie op te wekken. Gecombineerd met windenergie kunnen de projecten elkaar goed aanvullen, omdat ze een opwekprofiel hebben waarmee ze elkaar versterken. Het verder onderzoeken van het potentieel van zon op zee moedigt Holland Solar aan. We gaan graag in gesprek met de overheid om dit potentieel en mogelijke barrières verder te verkennen.