Met roodgekleurde kaarten van Nederland geven netbeheerders aan dat een groot deel van het elektriciteitsnet in Nederland vol is. “Dit is  een te simplistische voorstelling van zaken. Feit is dat waarschijnlijk in de toekomst op een beperkt aantal momenten in het jaar de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk onvoldoende zal zijn om de vraag en aanbod van stroom te kunnen accommoderen. Het is de vraag of netbeheerders het net op tijd kunnen verzwaren om hun wettelijke taak, namelijk het leveren van voldoende netcapaciteit, te kunnen blijven uitvoeren”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur van Holland Solar de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector.  

Het weigeren om zonneparken aan te sluiten, zoals netbeheerder Enexis in Nieuwsuur voorstelde, zal de te verwachten problematiek op het elektriciteitsnet niet oplossen volgens Holland Solar, NWEA en Energie Samen. De brancheverenigingen zien dat er nog heel veel mogelijk is als netbeheerders samen met marktpartijen aan de slag gaan met het flexibel inregelen van het elektriciteitsnet en de verzwaringsopgave efficiënter inrichten.

Maak eerst optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit voordat je oplossingen in de ban doet

Sinds 25 november 2022 zijn netbeheerders verplicht om, tijdelijk en tegen een vergoeding, elektriciteitsproducenten af te schakelen op momenten dat er zo veel elektriciteit op het net wordt ingevoed dat het elektriciteitsnet vol dreigt te raken. De brancheverenigingen zien dit afschakelen echter tot nu toe nog nauwelijks gebeuren, terwijl delen van het net door netbeheerder nu als wel als ‘vol’ worden verklaard. Daarom pleiten de brancheverenigingen ervoor dat netbeheerders eerst optimaal gebruik maken van de capaciteit die nog wel op het net beschikbaar is voordat ze aangeven dat het elektriciteitsnet vol is.

Naast het tijdelijk en tegen betaling afschakelen van elektriciteitsproducenten zijn er nog een groot aantal andere oplossingen beschikbaar en in ontwikkeling om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk opslaan van elektriciteit in batterijen en zodat de elektriciteit ingevoed kan worden als er voldoende netcapaciteit beschikbaar is, of het direct omzetten van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof. Daarnaast zijn het aansluiten van zonneparken op slechts een gedeelte van de maximale productiecapaciteit, het combineren van een zonnepark met windmolens, en het delen van energie op lokaal niveau door energie coöperaties van burgers en bedrijven ook prima oplossingen om beter gebruik te maken van de netcapaciteit die wel beschikbaar is.

Kerntaak

Holland Solar, Energie Samen, NWEA roepen netbeheerders op zich te richten op hun kerntaak: het aanleggen en onderhouden van het elektriciteitsnetwerk zodat het benodigde transport van elektriciteit wordt mogelijk gemaakt. Hierbij dienen zij te bewaken dat dit effectief en (kosten)efficiënt gebeurt. Als sector zijn we bereid hieraan een bijdrage te leveren zonder dat er specifieke oplossingen bij voorbaat worden uitgesloten.