Deze week heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt dat de SDE++ ronde voor 2023 opengesteld zal worden van 6 juni t/m 3 juli. Holland Solar is blij dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) veel van de wijzigingen, die de branchevereniging heeft voorgesteld tijdens de consultatieronde, heeft overgenomen. De SDE++ ronde van 2023 biedt volgens Holland Solar verbeterde kansen voor zonnewarmte en zonnestroom projecten.  

Verhoogde basisbedragen

De basisbedragen voor zonnestroomprojecten zijn dit jaar gemiddeld significant hoger dan die van de ronde in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door gestegen materiaalkosten en verslechterde voorwaarden voor het financieren van nieuwe duurzame energieprojecten. Holland Solar heeft tijdens de consultatie voor de SDE++ ronde van 2023 gepleit voor een scherpe evaluatie van de toentertijd geldende basisbedragen tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen. Holland Solar waardeert de inzet van het PBL om op basis van sterk veranderende condities van het afgelopen jaar toch tot een goed onderbouwd advies voor de basisbedragen van 2023 te komen.

Lage kosten voor de overheid

De hogere basisbedragen betekenen niet dat er meer subsidie naar zonne-energieproducenten zal gaan. Met de hoge energieprijzen is de verwachting dat er minder subsidie uitgekeerd wordt, laat het  Ministerie EZK weten. De hogere basisbedragen bieden de zekerheid aan investeerders in een sterk veranderende markt. Holland Solar is blij dat de sector hiermee gehoord is en door kan.  

Rangschikking en budget

Door de verhoogde energieprijzen staan zonne-energieprojecten ook erg goed in de rangschikking van de SDE++ ronde 2023. Dat wil zeggen: zonne-energie is nu de goedkoopste manier om CO2 te reduceren in de SDE++ en komt als eerste aan bod in toekenning van beschikkingen. Waar eerder technieken zoals het opvangen en opslaan van CO2 (CCS) eerder in aanmerking kwam voor subsidie, zullen nu eerst PVT en meeste zonnestroom categorieën een positieve beschikking ontvangen. Zonne-energie categorieën daarmee  echt de kopgroep van de SDE++ geworden. Dat is natuurlijk erg goed nieuws. Door het verhoogde budget (€8 miljard) is er deze ronde veel kans op een succesvolle indiening. Er is daarbij extra veel ruimte voor warmteprojecten, want er worden voor onder andere duurzame warmte speciale budgetten gereserveerd, de zo genoemde ‘hekjes’.  

Her-indienen van risicoprojecten

In de kamerbrief waarin de openstelling van de SDE++ is aangekondigd, wordt ook genoemd dat een oplossing voor de motie die Pieter Grinwis heeft ingediend namens de ChristenUnie over het verlengen van de realisatietermijn, nog besproken wordt. Het doel van deze motie was om projecten die nu dreigen niet gerealiseerd te worden, extra tijd te bieden voor realisatie.

Holland Solar is blij met deze motie. Tegelijkertijd zien we ook dat in de SDE++ ronde van 2023 al in een oplossing voorzien wordt, doordat het mogelijk is om projecten opnieuw in te dienen. Bestaande, maar nog niet gerealiseerde, SDE++ projecten komen voor her-indiening in aanmerking wanneer deze onder hun eerdere beschikking niet meer gerealiseerd kunnen worden. Hiermee kan een groot deel van de pijplijn die “at risk” is, dus gered worden.  Het her-indienen van een subsidieaanvraag betekent ook dat de realisatietermijn opnieuw ingaat, dit zorgt ervoor dat projecten die bijvoorbeeld door netcongestie onverwacht lang moeten wachten op een aansluiting toch gerealiseerd kunnen worden. Door de voorwaarde dat men de bestaande beschikking wel inlevert, bewaakt het Ministerie dat er voldoende concurrentie tussen de verschillende aanvragen blijft bestaan. Hiermee blijft er een prikkel voor de markt op het scherpst van de snede om zo snel mogelijk subsidieloos te gaan werken.  

Er wordt nog door het Ministerie gekeken of en hoe de motie Grinwis aanvullend hierop nog tot verdere veranderingen zou moeten leiden. Holland Solar heeft zich de afgelopen tijd hard gemaakt voor de mogelijkheid tot her-indienen van projecten en is daarom blij dat het Ministerie dit mogelijk maakt. Daarmee is voor de zonne-energiesector veel van het leed verholpen. Desalniettemin, blijven wel in gesprek met het Ministerie om te kijken welke mogelijkheden er zijn om ook nog een jaar extra realisatietermijn voor beschikkingen van de jaren 2019 t/m 2022 mogelijk te maken.

50% aansluiten voor kleine projecten

In de afgelopen SDE++ ronde werd de 50% aansluitvoorwaarde opgenomen voor grote zonne-energieprojecten. Projecten mogen hun aansluiting uitbreiden of nieuw aanleggen op 50% van de omvang van het totale vermogen van het zonnestroompark. In de ronde van 2023 zal deze voorwaarde ook gaan gelden voor installaties kleiner dan 1MWp. Onze inschatting is, dat dit niet tot grote problemen zal leiden omdat het deze projecten zijn die vaak al een hoger percentage eigen verbruik hebben. Holland Solar heeft afgelopen jaar in een Q&A alle belangrijke vragen over de 50% aansluit voorwaarde beantwoord. Die kun je hier teruglezen. 

Zonnewarmte: goede aanpassingen voor PVT en zonthermie

Ook voor  PVT  is er goed nieuws: de categorie is beter afgestemd op de markt. In deze ronde is het niet alleen mogelijk om voor de combinatie met nieuwe warmtepompen in te dienen, zoals dat eerder het geval was, maar ook voor de installatie van een PVT-project als toevoeging op reeds geïnstalleerde warmtepompen. Het minimale oppervlakte voor PVT-panelen is verlaagd en  ook het minimale vermogen voor de warmtepompen die gekoppeld worden aan de PVT-installatie is aangepast. Dit zorgt ervoor dat PVT-projecten een serieuze kans gaan krijgen om de markt voor grootschalige duurzame warmte te gaan betreden.

Holland Solar heeft tijdens de consultatieronde in april 2022 uitgebreid met PBL gesproken over het beter laten aansluiten van de SDE++ op de manier waarop PVT-projecten gerealiseerd worden. Holland Solar is verheugd dat het PBL met deze aanpassingen in de SDE++ laat zien dat PVT- panelen als techniek een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het verduurzamen van het Nederlands elektriciteit- en warmte-aanbod.

Ook de basisbedragen voor grootschalige zonneboilers zijn met 0,02 euro verhoogd, wegens hogere investeringskosten. Samen met de NVDE blijven we met PBL en het Ministerie NVDE in gesprek om de SDE++ systematiek voor warmtetechnieken te verbeteren.  

Tot slot

Holland Solar wil het Ministerie EZK en PBL bedanken voor de uitwerking van de SDE++ ronde van 2023. Daarnaast wensen we onze leden veel succes met de voorbereidingen voor het indienen van hun zonne-energieprojecten.