Vandaag is het landelijke actieprogramma netcongestie gepresenteerd met daarin plannen om meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren. Dit kan door het elektriciteitsnet sneller te verzwaren en met nieuwe (en ook bestaande) regelgeving slimmer flexibel gebruik van het elektriciteitsnet te stimuleren. Het actieprogramma is opgesteld op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “Holland Solar juicht toe dat het Ministerie de regie neemt om netcongestie op te lossen. Dit is een belangrijke stap in de realisatie van de energietransitie.”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

Congestiemanagement

Naast het fors uitbreiden van het net is het belangrijk om de ruimte die er al is zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door ruimte op het net flexibel in te zetten en het net minder te gebruiken op piekmomenten kunnen meer duurzame energie installaties en afnemers aangesloten worden. Holland Solar ziet dat voor een optimale benutting van het elektriciteitsnet het van belang is dat congestiemanagement, dat in het plan spitsmijden wordt genoemd, wordt ingezet. De Netcodewijziging die op 25 november 2022 is ingegaan, biedt de potentie om dit voor elkaar te krijgen. In het landelijk actieprogramma netcongestie wordt ook erkend dat een effectieve uitrol hiervan essentieel is. Dat juichen wij toe. Holland Solar zet zich actief in om netbeheerders en marktpartijen te activeren om van congestiemanagement gebruik te gaan maken.

Schaarste

Veel netverzwaringsprojecten lopen vast door het gebrek aan materiaal en/of personeel. Het programma erkent het belang van deze uitdaging, maar concrete oplossingen worden ons inziens nog niet aangedragen. Om de netcongestieproblematiek op te lossen is dit wel cruciaal. Graag ziet Holland Solar initiatieven om op korte termijn gezamenlijk aan de slag te gaan om deze uitdagingen op te lossen.

In gesprek

De afgelopen tijd is er een programma opgesteld dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie mits de actiepunten goed worden uitgewerkt. Holland Solar hecht veel belang aan het betrekken van de sector bij de uitvoering van dit programma, zonder de zonne-energiesector kunnen veel van de acties geformuleerd in het programma niet gerealiseerd worden. Holland Solar gaat daarom graag in gesprek met de actiehouders in dit programma om te onderzoeken hoe het best invulling gegeven kan worden aan de uitwerking hiervan.