Vandaag publiceerde Greetje Bos, oud-wethouder van de gemeente Breda, haar advies “Bouwen aan de brug, terwijl we er overheen lopen: Randvoorwaarden om de afspraken uit het RES-bod met elkaar te verzilveren”. De dertig energieregio’s in Nederland hebben ambitieuze afspraken met elkaar gemaakt over het bouwen van wind- en zonne-energieprojecten. De energieregio’s hopen in 2030 ten minste 55 TWh aan duurzame stroom te kunnen produceren. In dit kader zijn Regionale Energiestrategieën (RES) ontwikkeld. In haar onafhankelijke advies geeft Greetje Bos aan wat er nodig is om dit doel mogelijk te maken.

In 2019 is in het Nationaal Klimaatakkoord afgesproken dat in 2030 ten minste 35 TWh aan duurzame stroom op land in Nederland zal worden geproduceerd. Door de verhoging van het CO2 reductiedoelstelling van 49% naar minstens 55%, zoals vastgelegd in het regeerakkoord, is duidelijk geworden dat er in 2030 meer dan 35TWh aan wind- en zonnestroom op land en dak  nodig zal zijn. Holland Solar is verheugd met de proactieve houding van de energieregio’s om 55 TWh te programmeren en onderschrijft de hoofdlijnen van de adviezen van Greetje Bos.

“De zonne-energiesector roept de minister op om deze extra vraag naar duurzame stroom soepel en snel tot uitvoering te brengen. De sector is goed op stoom, is snel geprofessionaliseerd, en staat klaar om alle lastige vraagstukken zoals congestieproblemen op te lossen. Let’s go!”, zegt Amelie Veenstra, Directeur Beleid van Holland Solar.

Meer duurzame stroom nodig

Uit het eindrapport ‘Alles uit de Kast’ van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit blijkt dat er richting 2030 een substantiële stijging van de elektriciteitsvraag verwacht wordt. De, ten tijde van het afsluiten van het Klimaatakkoord, verwachtte 120 TWh is inmiddels opgehoogd naar ruim 200 TWh. Op dit moment zorgt fossiele energie voor schaarste, onzekerheid en hoge prijzen, terwijl juist zonne-energie, windenergie en duurzame warmte ons energie-onafankelijk maken en de energieprijzen drukken. Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste CO2-reductie van minstens 55% en het drukken van de energieprijzen in Nederland, en met zon en wind is 55 TWh aan duurzame stroomproductie in 2030 is goed haalbaar.

Adviezen voor de minister


De realisatie van zonnestroomprojecten loopt goed. Maar het kan nog vlotter: er zijn veel projecten die geen doorgang kunnen vinden door praktische hindernissen zoals het niet krijgen van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet, hoge kosten van componenten en arbeid, of te zwakke daken. Met een duidelijk signaal en gerichte maatregelen vanuit de overheid zal projectontwikkeling weer kunnen versnellen en kan de sector professioneel op stoom blijven. Holland Solar onderschrijft daarom van harte de adviezen van het rapport van Geertje Bos

SDE++ openhouden, ook boven 35 TWh, en duidelijkheid over een opvolger van de SDE++ na 2025

Het openhouden van de SDE++, ook nadat het verouderde doel van 35TWh is bereikt, zal initiatiefnemers en gemeenten het benodigde comfort geven om door te gaan met het ontwikkelen zonne-energieprojecten. Daarom roepen wij de minister op om de “cap” van 35 TWh in de SDE++ los te laten en de motie Bontenbal c.s. die de Tweede Kamer in april dit jaar al heeft aangenomen uit te voeren.

Om investeringszekerheid op de middellange termijn te behouden zal er ook na 2025 een vorm van overheidsondersteuning nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een Contract for Difference. Dit is een subsidieloze vorm waarbij overheid en bedrijfsleven de risico’s delen. In een dergelijk contract kan de overheid bijspringen als de elektriciteitsprijzen laag zijn en kunnen marktpartijen afdragen aan de overheid bij hoge elektriciteitsprijzen. We hopen dat nu dit rapport er ligt, er ook op dit dossier door de minister snel knopen worden doorgehakt.

Draagvlak creëren doen we met zijn allen. Het moet klip en klaar zijn dat CO2 reductie nodig is en dat dat voor 2030 niet anders kan dan met zonnepanelen en windmolens. Der Rijksoverheid heeft een belangrijke rol helder te zijn over de noodzaak van de energietransitie. We zijn blij dat het advies hier helder op ingaat. Dat kan niet alleen overgelaten worden aan lokale overheden, energieregio’s en het bedrijfsleven. Holland Solar roept de minister op hier een gezamenlijke inspanning van te maken.

Intelligent omgaan met netcapaciteit. De boodschap uit het rapport is duidelijk: we moeten door met bouwen. Dit kan alleen maar door samen te werken aan oplossingen om het elektriciteitsnet intelligent en flexibel te gebruiken. Dit natuurlijk tegelijkertijd met het uitbouwen van de capaciteit van het elektriciteitsnet. Holland Solar staat schouder aan schouder met de netbeheerders om in inpassingsvraagstukken professioneel op te lossen. Er kan nog zoveel meer, werd vandaag ook weer duidelijk in Limburg en Brabant. 

“Het codebesluit Congestiemanagement dat op 25 november is gepubliceerd levert een betere basis voor het slim omgaan met capaciteit op het net. Er kan nog zoveel meer ruimte gevonden, blijkt dus wederom. We dagen de netbeheerders uit om Nederland weer open te gooien mede op basis van deze code samen een duurzaam energiesysteem te bouwen. De boodschap voor alle gebruikers van het elektriciteitsnet is dan wel: als we allemaal wat opschuiven past er in totaal veel meer op dat net. We maken graag volwassen afspraken hierover met elkaar. Ook al springen de vonken soms uit de gesprekken hierover”, rond Amelie Veenstra af. Zij drukt ook haar zorg uit bij het voornemen om meer ruimtelijk te gaan sturen. “doe dit in dialoog met marktpartijen. Zij zijn de drijvende krachten achter innovatie en investeringen. Dit is een kracht die hierbij hard nodig zal zijn”.