Het klimaatbeleid van dit kabinet blijkt onvoldoende om het zelf gestelde (richt-)doel van 55% - 60% emissiereductie te halen, zo presenteerde PBL vandaag. Juist de elektriciteitssector scoort slecht, doordat het aanbod uit zon en wind, de extra vraag uit andere sectoren niet bij dreigt te houden. Dit toont dat fors extra zon-PV cruciaal is, met extra steun boven de nu beleidsmatig geplande 35 TWh. De leden van Holland Solar staan klaar met extra zonne-energie te helpen de doelen binnen bereik te brengen. Daarvoor is wel beleidsmatige steun voor zon nodig.

Uitkomst PBL: onvoldoende

Het klimaatbeleid leidt volgens de berekeningen van het Plabureau tot slechts 39-50% CO2-reductie in 2030, ten opzichte van 1990. Dit is ruim onder de beoogde –60% van dit kabinet. De zojuist gepresenteerde Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is bovendien duidelijk in haar conclusies over de elektriciteitssector: “De elektriciteitssector is een uitzondering omdat de emissies richting 2030 namelijk juist toenemen vanwege de toegenomen vraag naar elektriciteit door het geschatte effect van geagendeerd beleid in andere sectoren.” Kortom, het klimaatbeleid leidt ertoe dat er meer mensen elektrisch gaan rijden, met elektrische warmgtepompen gaan verwarmen en dat de industrie op elektriciteit overstapt; maar doordat dit niet gelijkelijk gepaard gaat met een evengroot aanbod aan zon- en windstroom gaan de gascentrales meer draaien. Daarmee nemen de emissies juist weer toe. Terwijl de vraag naar hernieuwbare elektriciteit dus fors toeneemt, neemt het aanbod in het ‘geagendeerde beleid’ juist af door een kleiner budget voor zon en wind in de SDE++ de komende jaren, door de introductie van afgebakende budgetten in de subsidieregeling SDE++. PBL: “Daarnaast neemt de opwekking uit wind en zonnepanelen iets af vergeleken met het voorgenomen beleid, omdat er minder budget voor hernieuwbare energie is in de SDE++-regeling door de introductie van zogenoemde hekjes ”

Deze Klimaat- en Energieverkenning is de eerste doorrekening door PBL sinds Rutte IV is aangetreden. Het nieuwe beleid uit het regeerakkoord laat dus maar weinig verbetering zien. Terwijl het 60% emissiereductiedoel de CO2-emissies over 7 jaar terug moet brengen naar circa 90 Mton per jaar, bedragen deze volgens PBL in 2030 nog steeds tussen de 120 en 130 Mton b’. We lezen terug in het PBL rapport dat de doelen voor opwek van duurzame warmte eveneens achterblijven. Zonnewarmte kan hier een uitstekende oplossing voor zijn. Welke rol zonnewarmte kan spelen in de verwarming van de gebouwde omgeving is terug te lezen in het onderzoek dat TNO uitvoerde naar de businesscase van zonnewarmte.

Hoe gaan we verder?

Holland Solar pleit voor een meer ruimte voor duurzame energie:

  • Zorg dat de extra vraag naar hernieuwbare elektriciteit gepaard gaat met een extra aanbod.
  • Geef daarom ruimte in de SDE++ voor groei boven de 35TWh aan zon en wind op dak en land.
  • Geef ook in het ruimtelijk beleid en de RESsen steun voor meer zon en wind.
  • Zorg dat de afgebakende budgetten (‘hekjes’) in de SDE++ de groei van zon en wind niet beperken.
  • Zorg voor na 2025 voor een opvolgingsregeling voor de SDE++ om investeerders de benodigde zekerheid te bieden, zodat de grote onzekerheid in prijs en vraagvolume niet beperkend werkt voor de uitrol van zon en wind.  Een Contract for DIfference zou hier een goede oplossing voor zijn.

Doorlooptijden duurzame energieprojecten verkorten

De NVDE presenteert naar aanleiding van het PBL een voorstel om de doorlooptijden van duurzame energieprojecten te verminderen. Concreet stelt de NVDE voor een tijdsnorm van twee jaar in te stellen voor alle procedures bij projecten voor de energietransitie: van opwekking tot infrastructuur en industrie. Overheden krijgen één jaar voor vergunningverlening, daarna heeft de initiatiefnemer automatisch een vergunning. Holland Solar is één van de ondersteuners van dit initiatief van de NVDE. Het kwam tot stand in samenwerking met energie- en brandstofleveranciers, netbeheerders en branche-organisaties voor duurzame technieken en de NVDE.