Op 14 juli presenteerde de ACM het ontwerpbesluit aansluittermijnen elektriciteit. In dit ontwerpbesluit staat binnen welke termijnen een netbeheerder een aansluiting dient te realiseren. Brancheverenigingen Holland Solar, NWEA, Energie Samen, Energie Nederland en VEMW reageren gezamenlijk op het ontwerpbesluit: “De Autoriteit Consument & Markt moet de aansluittermijn voor grootverbruikers niet verlengen naar 40 weken, maar kiezen voor een ‘factor afhankelijke’ aanpak of voor een aansluittermijn van 30 weken.”

Aansluittermijnen en de praktijk

In de plannen die de ACM ter consultatie voorlegt staat dat een netbeheerder een grootverbruiker binnen 40 weken moet aansluiten als er voldoende transportcapaciteit in dat gebied beschikbaar is. Hier worden de historisch gerealiseerde aansluittermijnen van de afgelopen jaren als maatstaf gebruikt, waarbij 40 weken ver boven het gemiddelde ligt. Hierbij schrijft de praktijk de norm voor in plaats van de norm de praktijk. Daar komt bij dat de gerealiseerde termijnen in de jaren voor het Coronavirus korter waren. Omdat we momenteel met een uitzonderlijke praktijksituatie te maken hebben is het niet wenselijk een op deze praktijk gebaseerde termijn voor langere tijd vast te leggen in de Netcode elektriciteit. Hiermee ontbreekt een prikkel voor netbeheerders om de aansluittermijnen uit de huidige praktijk terug te brengen.

Voorstellen brancheverenigingen

Om deze reden zijn de brancheverenigingen onder meer voorstander van aansluittermijnen die afhankelijk zijn van een aantal factoren (zoals bijvoorbeeld het vermogen van de aansluiting, het netvlak, de tracélengte of civiele werken op het tracé). Voor de netbeheerder houdt dit voorstel rekening met de complexiteit die kan ontstaan in het realiseren van een aansluiting, terwijl het voor de aangeslotene nog steeds de benodigde duidelijkheid verschaft en er voor relatief eenvoudige aansluitingen niet 40 weken lang gewacht hoeft te worden.

Als ACM deze ‘factor afhankelijke’ aanpak niet wil kiezen, dan wordt een termijn van 30 weken voorgesteld. Deze termijn wordt door enkele netbeheerders ruim gehaald en is meer in lijn met de gerealiseerde termijnen voor Corona. Een andere mogelijkheid is om een tijdpad vast te leggen waarbij de maximale termijn in stappen wordt verlaagd naar 18 weken.

Op 3 november gaan we samen met andere partijen die een zienswijze hebben ingediend op de consultatie in gesprek met de ACM over het ontwerpbesluit aansluittermijnen.

Lees verder

Wil je de volledige reactie van brancheverenigingen Holland Solar, NWEA, Energie Samen, Energie Nederland en VEMW op het ontwerpbesluit aansluittermijnen van de ACM lezen? Klik dan hier!