De Koning heeft in zijn Troonrede de noodzaak voor stevig klimaatbeleid duidelijk gemaakt. “Het streven naar 60% minder CO2 -uitstoot in 2030 vraagt nu om actie.” Minister Jetten licht verder toe: “De oorlog in Oekraïne heeft het belang van een succesvolle energie- en klimaattransitie nader onderstreept.” De focus van het Kabinet op het tegengaan van de koopkrachtcrisis, mede veroorzaakt door de hoge energieprijzen, zou in dat kader volgens Holland Solar vooral als een kans gezien moeten worden.

Met ambitieuze beleidsmaatregelen kunnen we als Nederland onze energievoorziening groen, goedkoop en onafhankelijk van landen zoals Rusland maken. Wij gaan ervanuit dat het Kabinet deze visie op de huidige problematiek met Holland Solar deelt en presenteren daarom graag een aantal beleidssuggesties naar aanleiding van de gepresenteerde Miljoenennota.

Elektriciteitsopwekking en industrie

Het mag duidelijk zijn dat de doelstellingen van het Kabinet om in 2030 60% CO2 reductie te realiseren nog erg ver weg liggen. Het PBL concludeert dat met de huidige maatregelen we slechts 44% reductie weten te bewerkstelligen. Dit vraagt om een duidelijke visie van het Kabinet over hoe de elektriciteitssector en industrie gezamenlijk dienen te verduurzamen. De tijd waarin we deze twee onderdelen als aparte domeinen zien is over!

De grote ambities voor groene waterstof (3-4GWp in 2030), elektrificatie van de industrie en CO2-vrij flexibel vermogen vereisen hogere doelstellingen voor hernieuwbare energieopwekking op land. Met zonne-energie kan er in zeer korte tijd veel meer groene elektriciteit worden opgewekt, waardoor de andere uitdagingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Zonder meer zonne-energie geen Nederlandse groene waterstof, elektrische boilers en industriële warmtepompen en installaties (zoals groene waterstof centrales, elektrische en thermische opslag),die als laatste puzzelstuk nodig zijn om een klimaatpositieve energievoorziening te realiseren.

Zon is samen met wind de sleutel voor alle klimaat- en energieambities die het Kabinet neerzet. Daarom is het des te belangrijker dat het Kabinet op zeer korte termijn komt met hogere ambities voor de opwek van hernieuwbare energie op land én een stimuleringsregeling die vooral investeringszekerheid biedt en niet focust op het afdekken van onrendabele toppen. Een Contract for Difference-systhematiek als opvolger van de SDE++ leent zich hier het beste voor. 

Ook stelt Minister Jetten dat “leveringszekerheid van kritieke metalen van cruciaal belang voor de energietransitie is”. Wij roepen de Ministers Jetten en Adriaansens daarom op om een IPCEI project voor het aanjagen van de productie van zonnepanelen en zonnecellen te openen. Als zonnestroomsysteemcomponenten lokaal worden geproduceerd  wordt het mogelijk om de transitie nog sneller te maken.

De gebouwde omgeving

Energiebesparing op Europees niveau is een goed streven. Ook voor de zonne-energiesector is het van belang dat er massaal ingezet wordt op het isoleren van woningen. Een goed geïsoleerde woning is jaarrond goed te verwarmen met een zonnewarmtesysteem of zonnestroomsysteem gecombineerd met een warmtepomp. Dat consumenten middels het prijsplafond worden aangemoedigd om minder dan 2.400 kWh elektriciteit te verbruiken is een goede start. Holland Solar pleit ervoor om deze maatregel ook te gebruiken om op de lange termijn huishoudens te stimuleren om te besparen. Wij roepen het kabinet daarom op om de mogelijkheden voor prijsdifferentiatie na 2023 middels een bandbreedte model voor verbruik in de energiebelastingen te inventariseren.

Om de reductie niet alleen op papier voor elkaar te krijgen, maar ook bij mensen en ondernemers thuis is het van groot belang dat de ISDE-pot gevuld blijft. Teleurstelling bij de aanvraag leidt tot het uitstellen van de keuze om minder energie te verbruiken. Dat is zonde. Holland Solar is daarom verheugd dat het Kabinet het ISDE budget voor 2023 van 228 miljoen naar 288 miljoen verhoogd. Wij roepen het Kabinet desalniettemin wel op er voor te zorgen dat ook alle aanvragen die nog dit jaar voor onder andere zonneboilers gedaan worden, gehonoreerd worden.

Met de aangekondigde actualisatie, uitbreiding en betere handhaving van de Energiemaatregelenlijst is het goed dat zonnepanelen ook op deze lijst zijn gezet. De Minister mist alleen een mooie kans voor het verminderen van het gasverbruik door zonnewarmte niet op de energiemaatregelenlijst te zetten.

Btw-nultarief

Het Kabinet heeft ook tijdens Prinsjesdag meer duidelijkheid gegeven over de vormgeving van een Btw-nultarief zoals dat eerder dit jaar is aangekondigd. Holland Solar heeft zich actief in de discussie rond het veranderen van de Btw-plannen gemengd. Wij zijn zeer tevreden met de uitkomst dat BI-PV voor dakgebonden producten daardoor ook onder een nultarief komen te vallen. Ook zal een nultarief tot een betere businesscase voor zonnepanelen op sociale huurwoningen leiden. Desalniettemin, maken wij ons ernstige zorgen over de uitwerking van de regeling. De risico’s voor de kasliquiditeit van installateurs zijn, ondanks de argumenten vanuit het Kabinet, zeer reëel. Daarnaast leven er grote zorgen in de sector over hoe de Btw-facturering nu naar klanten dient te verlopen wanneer klanten nu gevraagd wordt een eerste aanbetaling te doen en de installatie en finale factuur pas in 2023 plaats zullen vinden. Daarnaast vinden we het een gemiste kans dat PVT panelen niet binnen de regeling vallen. Ook hier is het belangrijk dat de Kamer elke manier van verduurzamen meeneemt om zo snel mogelijk de CO2 reductie doelen te bereiken. Wij roepen de Tweede Kamer daarom op om kritisch naar het wetsvoorstel van de Minister te kijken.