Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een subsidieregeling opgesteld, op basis van de SEEH en de ISDE regelingen, voor de verduurzaming van woningen die onder een Vereniging van Eigenaren (VvE) vallen. Holland Solar staat positief tegenover de regeling voor het adviseren over en het toepassen van verduurzamende maatregelen voor VvE’s. Het voorstel biedt de mogelijkheid om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.  Holland Solar heeft een reactie ingediend op het concept voorstel voor de subsidieregeling.

Zonnewarmte opties

We staan als branchevereniging erg positief tegen de invulling van de regeling, maar zien ook ruimte voor een toevoeging aan de maatregelenlijst voor duurzame warmteopties. In het voorstel staat dat subsidie beschikbaar komt voor duurzame verwarming van woningen. Holland Solar is van mening dat alle potentieel geschikte duurzame maatregelen hierin meegenomen moeten worden. Zo ontbreekt op dit moment nog het PVT-systeem in de lijst met maatregelen. Met dit systeem wordt zowel duurzame stroom als duurzame warmte opgewekt.  Het PVT-systeem kan hiermee niet alleen de woning van warmte voor tapwater en ruimteverwarming voorzien, maar wekt ook groene elektriciteit op die gebruikt kan worden in de woning. Zeker bij een beperkt dakoppervlak is het van belang dat VvE’s ook de mogelijkheid hebben om in deze systemen te investeren en een groter deel van hun energievraag duurzaam in te vullen.

Daarnaast kunnen PVT-systemen gebouwen ook de mogelijkheid tot koeling en efficiënte ventilatie bieden. Zeker met meer extreme hitte dagen in de zomer is het behouden van een gezond binnenklimaat en luchtkwaliteit in woningen een ontzettend mooie bijkomstigheid van een duurzaam warmtesysteem.

De regeling

De Subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE) komt voort uit de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De SVVE verstrekt subsidie aan verenigingen van eigenaars, wooncoöperaties en woonverenigingen om hen te stimuleren hun gebouwen te verduurzamen. De subsidie zal zich gaan richten op:

  • advisering omtrent energiebesparing, duurzame energie of aansluiting op een warmtenet;
  • advisering omtrent het plaatsen van oplaadpunten;
  • investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen;
  • investeringen in duurzame warmtetechnieken;
  • investeringen in een centrale aansluiting op een warmtenet.

Holland Solar is blij met de mogelijkheid om een zienswijze in te kunnen dienen op de voorgestelde subsidieregeling. We nodigen het Ministerie van harte uit om met de zonne-energiesector in gesprek te gaan over de in de zienswijze ingebrachte punten.

Lees hier onze zienswijze op het voorstel voor subsidie voor de verduurzaming van woningen die onder een VvE vallen.