De verwachte effecten van de dreigende importheffing op Chinese zonnepanelen is onderzocht door Holland Solar, middels een enquête onder haar leden. We geven kort de uitkomsten van deze enquête weer.
 

Algemene bevindingen
De respondenten blijken voornamelijk actief op de zonnestroom markt als toepasser of als groothandel. Een deel van de achterban is niet gespecialiseerd en combineert beide activiteiten. Bijna alle respondenten melden een sterke tot zeer sterke groei te hebben doorgemaakt in het afgelopen jaar. Ruim een kwart van de respondenten had een groeipercentage van meer dan 100%. Alle respondenten zijn MKB-ers, waarvan 60% minder dan 10 FTE heeft.

Scenario ‘Business as usual’, geen importheffing

  • Een meerderheid van 65% verwacht in een “business as usual’ scenario omzetgroei in 2013 voor het eigen bedrijf. Toch blijken de groeiverwachtingen minder sterk dan in voorgaande jaren. Daarbij blijkt 35% van mening dat er een stabiele omzet of zelfs lagere omzet te verwachten is.
  • Een grote meerderheid van de leden verwacht dat de prijsdaling van de afgelopen jaren niet doorzet in scenario zonder importheffing. Slechts 11% verwacht een verdere (lichte) verlaging van de prijsontwikkeling. De helft van de respondenten verwacht een significante prijscorrectie naar een 25% tot 50% hogere prijs.
  • Het aantal actieve bedrijven in de branche blijft groeien als er geen importheffing komt, verwacht bijna 80% van de leden.
  • Ondanks een verhoging van de prijzen, verwacht men een doorgaande groei van de totale jaarlijkse afzet in Nederland, met een verdubbeling ten opzichte van 2012 (gemiddeld over de respondenten 280 MW in 2013 en 485 MW in 2014).

Scenario met importheffing

  • Bij een importheffing van rond 60% verwacht een groot deel van de bedrijven bij Holland Solar een significant omzetverlies van 25% tot 100%. Een kwart van de respondenten verwacht overigens juist gelijkblijvende of hogere omzet.
  • Bij een importheffing van rond 60% op panelen verwachten de leden een grotere stijging van het prijsniveau van hun producten of diensten, dan als er geen importheffing komt. Een derde meldt dat het prijsniveau 25-50% hoger wordt. Twintig procent verwacht gelijkblijvende prijs of prijsverlaging te kunnen voeren. Een deel van de leden van 18% verwacht een prijsstijging van 50-100%.
  • Het aantal actieve bedrijven in de branche zal sterk dalen bij een importheffing volgens de verwachting van de Holland Solar leden.
  • De jaarlijkse afzet in Nederland zal sterk krimpen bij invoeren van een importheffing, is de verwachting. Ongeveer 10% verwacht geen effect op de afzet en 10% verwacht dat de afzet door blijft groeien. Bij een open vraag valt op dat 25% van de respondenten toch nog 140 MW of meer verwacht als jaarafzet in Nederland in 2013, ook als de importheffing een feit zou worden.

De leden van Holland Solar zijn in meerderheid tegen een importheffing (80%). Ongeveer 40% is van mening dat een andere maatregel om Chinese handelspraktijken te corrigeren, meer passend zou zijn.
Het algemene beeld van de resultaten van de enquête is dat de leden voor de korte termijn een significante negatieve invloed verwachten op de omzet, prijs en afzet in Nederland door het instellen van een importheffing.

Zonder importheffing ook markcorrectie

Hierbij wordt opgemerkt dat zonder importheffing ook een marktcorrectie wordt verwacht naar een minder sterk groeiende afzet en hogere prijzen. De importheffing versterkt deze verwachting.
Het is goed om deze resultaten te bezien in de bijzondere context van een zonnestroommarkt die in Nederland onder een hevige prijsdruk staat. De prijzen zijn de afgelopen jaren sterker gedaald dan de ontwikkeling van de technologie en het marktvolume kunnen rechtvaardigen. Het gevolg hiervan is dat de marges van de bedrijven onder sterke druk staan, terwijl juist fors moet worden geïnvesteerd om de marktgroei te kunnen faciliteren. Een correctie is daarom noodzakelijk voor een gezonde doorgroei van de zonnestroommarkt.

Impliciet geven de leden aan dat een hogere verkoopprijs leidt tot een lagere afzet van zonnestroom in Nederland. Uit ervaring kunnen we in ieder geval vaststellen dat een onzekere situatie van een ‘boven de markt hangende’ importheffing negatieve gevolgen zal hebben voor de afzet. De vraag blijft echter wat er gebeurt als het ‘stof is neergeslagen’ en de verkoopprijs in Nederland weer op het niveau ligt van 1 tot 2 jaar geleden.

De respondenten die aangeven geen Holland Solar lid te zijn, zijn uitgenodigd voor deelname aan de enquête door AFASE. AFASE maakt zich sterk als tegenstander van een importheffing. De resultaten van deze groep respondenten komen redelijk overeen met die van de Holland Solar leden, waarbij de antwoorden wel wat meer uitgesproken zijn.

Op termijn zal er een rapport komen met alle resultaten, analyses en conclusies.