Ruim 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens hebben inmiddels een zonnestroomsysteem op hun woning. In geen enkel ander land in Europa liggen meer zonnepanelen per inwoner dan in Nederland! De salderingsregeling heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan de snelle groei van zonnestroomsystemen in Nederland. Om de gestelde Nederlandse klimaatambities te realiseren moet het aantal residentiële zonnestroomsystemen de komende jaren echter nog veel verder stijgen. Holland Solar heeft een voorstel uitgewerkt hoe de salderingsregeling kan worden afgebouwd, zonder dat de benodigde groei van residentiële zonnestroomsystemen wordt afgeremd.

Huidige regeling

De salderingsregeling heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het feit dat Nederland inmiddels Europees kampioen zonnestroom is geworden. Echter, ook de beperkingen van de salderingsregeling worden de laatste tijd steeds duidelijker zichtbaar. De rijksoverheid loopt bijvoorbeeld inkomsten mis, omdat er over de gesaldeerde zonnestroom geen belasting wordt betaald. Daarnaast zorgt de huidige salderingsregeling ervoor dat elektriciteitsprijzen worden opgedreven, ook voor consumenten die geen zonnestroomsysteem kunnen aanschaffen. Tenslotte stimuleert de huidige salderingsregeling eigenaren van zonnestroomsystemen niet om op momenten dat de zon schijnt en de panelen dus veel stroom leveren, deze stroom zelf te gebruiken. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet op dergelijke momenten extra zwaar belast.

Een aangepaste salderingsregeling zou al deze beperkingen in enige mate moeten oplossen én tegelijkertijd de aantrekkelijkheid om in residentiele zonnestroomsystemen te investeren behouden. Alleen op die manier kunnen de gestelde klimaatdoelstellingen op de lange termijn gerealiseerd worden.

Wetsvoorstel minister

Op 10 oktober 2020 diende de Minister voor Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel in waarin werd beschreven hoe de salderingsregeling zou kunnen worden afgebouwd. Sinds de publicatie van dit wetsvoorstel is de situatie echter dusdanig veranderd dat het wetsvoorstel niet meer zonder aanpassingen in stemming kan worden gebracht. Op 20 mei 2022 presenteerde de minister voor Economische Zaken en Klimaat daarom een plan om het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling uit 2020 te wijzigen. Dit plan is echter niet in lijn met de vooraf vastgestelde randvoorwaarden en daarom heeft Holland Solar een alternatief plan bedacht voor hoe de salderingsregeling, gezien de huidige situatie, het beste kan worden aangepast zodat wel wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden.

Nieuw voorstel Holland Solar

Holland Solar pleit ervoor om de salderingsregeling in hetzelfde tijdspad af te bouwen als in het plan van het Ministerie is opgenomen (start in 2025, einde in 2031). Het door Holland Solar uitgewerkte voorstel leidt echter tot minder administratieve lasten en minder onduidelijkheid bij eindklanten, een lagere energierekening voor alle Nederlanders en minder problemen op het elektriciteitsnet omdat meer zonnestroom daadwerkelijk door de opwekker zelf wordt gebruikt.

In het kort komt het Holland Solar plan erop neer dat, het leveringsdeel van de salderingsregeling per ingangsdatum wordt vrijgegeven en het fiscale gedeelte van de salderingsregeling behouden blijft en in 2031 in één keer wordt afgeschaft.

Op deze wijze wordt investeren in residentiele zonnestroomsystemen blijvend gestimuleerd, met als uitganspunt dat een dergelijk systeem in 7 jaar kan worden terugverdiend.

Met het loslaten van het leveringsdeel van de salderingsregeling, waarbij energieleveranciers marktconforme tarieven kunnen vaststellen voor levering en teruglevering van stroom, wordt voorkomen dat energieleveranciers hoge prijzen moeten betalen voor zonnestroom op momenten dat de zon hard schijnt en de marktprijs dus juist laag is. Hierdoor dalen de lasten van energieleveranciers en kunnen de energietarieven voor alle huishoudens in Nederland dalen, ook voor hen die niet kunnen investeren in een eigen zonnestroomsysteem.

Omdat het tarief van teruglevering zal dalen ten opzichte van de huidige situatie, worden eigenaren van zonnestroomsystemen aangemoedigd om de opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Immers, de prijs die zij ontvangen voor hun zonnestroom zal aanzienlijk lager zijn dan de prijs die zij moeten betalen als zij stroom inkopen op een moment dat de zon niet zo hard schijnt. Op deze manier worden capaciteits- en spanningsproblemen op de laagspanningsnetten voorkomen en neemt de druk op netbeheerders om netten te verzwaren, af.

Doordat de hoogte van de energiebelastingen in de komende jaren, conform de plannen van het kabinet, drastisch wordt afgebouwd, wordt ook de stimulering voor residentiële zonnestroomsystemen middels het fiscale gedeelte van de salderingsregeling dienovereenkomstig afgebouwd. Op deze manier wordt overstimulering voorkomen en worden de gederfde belastinginkomsten voor de Rijksoverheid, als gevolg van de salderingsregeling, sterk gereduceerd.

Tot slot, niet onbelangrijk: als de salderingsregeling op deze manier wordt afgebouwd blijft de energienota van alle Nederlanders overzichtelijk en begrijpelijk en ook dat zal een positief effect hebben op burgers om te investeren in een zonnestroomsysteem.

Lees het voorstel

Lees ons volledige voorstel voor de afbouw van de salderingsregeling.