Holland Solar is positief over het voornemen van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om €25 miljard te reserveren om de financiële zekerheid van noodzakelijke maatregelen voor de 2030 doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat te borgen. Afgelopen week heeft Holland Solar gereageerd op het wetsvoorstel voor het transitiefonds waarin deze plannen geborgd zijn. De branchevereniging ziet veel kansen voor de energietransitie in Nederland binnen het transitiefonds.

Zonne-energie in de agrarische sector

Een van de doelstellingen van het Wetsvoorstel is het “financieren van landbouwmaatregelen met het oog op het verminderen van de emissie van broeikasgassen”. Hier liggen kansen voor het versnellen van de energietransitie. Holland Solar pleit ervoor dat multifunctionele zonne-energie projecten zoals agri-PV of grondgebonden zonneparken als buffergebied tussen een Natura 2000 locatie en een stikstofproductielocatie, ook worden opgenomen als mogelijke projecten die van het fonds gebruik kunnen maken. Zo worden agrariërs in staat gesteld om op een duurzame en toekomstbestendige manier van voedsel produceren over te stappen.

Ook zonnewarmte kan een belangrijke rol spelen voor de agrarische sector bij het verduurzamen van de voedselproductie. Zo kan zonnewarmte goed gebruikt worden bij het verwarmen van kassen of in de veehouderij. Hier zijn inmiddels succesvolle voorbeelden van bekend. Naast een verlaging van de gaslasten voor agrariërs, maakt het toepassen van zonnewarmte dit type ondernemingen minder vatbaar voor prijsfluctuaties zoals die nu in de dagelijkse praktijk te zien zijn. Hiermee kunnen we de concurrentiepositie van Nederlandse agrariërs ten opzichte van buitenlandse producenten op de lange termijn versterken.

Holland Solar is blij met de mogelijkheid om een zienswijze in te kunnen dienen op de voorgestelde Wetswijziging. Met het aanpassen van de voorgestelde wetswijziging aan de hand van bovenstaande suggesties kan een optimalere invulling worden gegeven aan de verschillende gebiedsgerichte en ruimtelijke opgaven waar we als samenleving voor staan. Holland Solar nodigt de Ministeries van harte uit om met de zonne-energiesector in gesprek te gaan over de hierboven voorgestelde maatregelen.

Lees hier de zienswijze van Holland Solar op het Transitiefonds.