De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën hebben het voornemen om €35 miljard beschikbaar te stellen aan een fonds met als missie om de emissiereductiedoelen van 2030 te behalen. Holland Solar vindt het een positieve ontwikkeling dat er een wetsvoorstel voor dit Klimaatfonds ligt, en dat hiermee gevolg wordt gegeven aan de afspraken in het coalitieakkoord. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om de energietransitie flink te versnellen.

Ruimte voor innovatie

Binnen het klimaatfonds wordt geld vrij gemaakt om de CO2 neutrale elektriciteitsproductie in 2050 te faciliteren. Holland Solar is zeer positief over dit voornemen, maar ziet ruimte voor verbetering rondom het beschikbaar stellen van 5 miljard subsidie voor de bouw van twee kerncentrales. Het bouwen van kerncentrales kost veel tijd, en in die tijd zal Nederland afhankelijk blijven van aardgas. Holland Solar pleit er daarom voor om dit subsidiebedrag aan de markt ter beschikking te stellen met de expliciete – techniek neutrale – insteek  om de meest kosteneffectieve technieken te ontwikkelen en in te zetten om de vraag naar CO2-vrij flexibel vermogen in te vullen.

Energie infrastructuur

In het klimaatfonds wordt indicatief ook €4 miljard euro vrijgemaakt voor energie-infrastructuur. Hierbij gaat het om subsidies voor de realisatie van infrastructuur die noodzakelijk is voor de energietransitie, zoals  voor waterstof- en warmtetransport. Het elektriciteitsnet wordt niet expliciet benoemd. Speciale aandacht ook voor het elektriciteitsnet is essentieel voor het realiseren van de energietransitie. Binnen ons actieprogramma ‘Samen sneller het net op’ en ons Position Paper ’aanpak netschaarste vereist versterking en betere benutting van het net’ zijn een aantal concrete suggesties opgenomen hoe deze verzwaring en betere benutting gerealiseerd kan worden.

Verschillende technieken nodig

In het fonds wordt 4 miljard gereserveerd voor het aanpakken van onder andere de warmte-infrastructuur in Nederland. Holland Solar is blij met het voornemen van de Minister om niet de voorkeur uit te spreken voor een specifieke techniek. We zijn er namelijk van overtuigd dat een combinatie van technieken nodig is om de warmtetransitie te realiseren.

Holland Solar is blij met de mogelijkheid om een zienswijze in te kunnen dienen op de voorgestelde wet. Holland Solar nodigt de Ministeries van harte uit om met de zonne-energiesector in gesprek te gaan over de voorgestelde aanpassingen in de zienswijze.

Lees hier de zienswijze die Holland Solar heeft ingediend voor het wetsvoorstel voor het klimaatfonds.