Het Kabinet heeft de ‘Zonnebrief’ naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staan alle plannen die de minister heeft voor de uitrol van zonne-energie in de komende jaren. Holland Solar is samen met een brede coalitie van partijen geraadpleegd bij het opstellen van deze brief en is verheugd met de inhoud. Als branchevereniging willen we onze dank uitspreken aan alle betrokkenen voor de constructieve gesprekken die tot een inhoudelijk sterke brief hebben geleid.

In de brief beschrijft het Kabinet hoe ze de verdere groei van zonnestroom in Nederland op een verantwoorde wijze wil realiseren. Beleidsambities op dit niveau zijn belangrijk en nodig omdat deze duidelijkheid geven wat er van ons als sector gevraagd wordt en wat de sector van de overheid kan verwachten. De timing van de brief is ook van belang omdat we nu met z’n allen – sector en samenleving - de volgende fase van de ontwikkeling van de zonne-energiesector in Nederland ingaan.

Misschien wel de belangrijkste boodschap van de Zonnebrief is dat zonne-energie door het Kabinet wordt gezien als een heel belangrijke techniek die nodig is om de energietransitie tot een succes te maken. Wij zijn blij dat de bijdrage van onze sector ook in Den Haag op waarde geschat.

Ambities en doelstellingen waarmaken

In de brief komt duidelijk naar voren dat het Kabinet hard werkt aan het waarmaken van haar energietransitie-ambities en -doelstellingen en de rol die zonne-energie hierin speelt. Holland Solar is blij met de acties die daaraan verbonden worden. Mooie uitwerkingen hiervan zijn onder meer de herijking van de ambities voor hernieuwbare energie op land die nog voor het einde van het jaar afgerond moet zijn en de ambitie om 80% van de overheidsdaken te benutten met een dubbelfunctie. Wij kijken er vanzelfsprekend naar uit dat ook het Ministerie van de minister zelf van zonnepanelen wordt voorzien, naar verwachting starten de werkzaamheden daarvoor in het najaar van 2023.

Verder gaat het Kabinet onder meer ondersteuning bieden bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategiën (RES) in gemeenten voor zon op dak en er komt een norm voor volledige dakbenutting van grote nieuwbouw. Een verplichting voor volle dakbenutting van kleine nieuwbouw en grote bestaande bouw wordt nog nader verkend. Holland Solar is ook blij met het nieuws dat zonne-energie wordt opgenomen in de Energie Maatregelenlijst. Afhankelijk van de situatie zullen grote verbruikers van energie nu dus verplicht in de gaten moeten gaan houden of zonne-energie een aantrekkelijke investering voor hen is.  

Betaalbaarheid bewaken

Het Kabinet laat duidelijk zien dat zij de betaalbaarheid van de energietransitie belangrijk vindt. Daarom komt er onder meer een dakversterkingssubsidie om te voorkomen dat op gebouwen met constructieve beperkingen geen zonnestroomsystemen worden geïnstalleerd. Holland Solar is betrokken geweest bij het onderzoek van de TKI Urban Energy naar deze problematiek. Wij zijn blij met de aangedragen oplossing om deze problematiek gekoppeld aan de SDE++ op een techniek neutrale manier op te gaan lossen.

In de brief wordt ook duidelijk dat multifunctioneel ruimtegebruik van zon op land projecten de sterke voorkeur zal hebben. De Minister realiseert zich dat de projecten daardoor wel een hogere onrendabele top hebben. Voor de onrendabele top bij multifunctioneel ruimtegebruik zal daarom ook overheidsbudget worden vrijgemaakt.

In de brief wordt ook ingegaan op de opvolger van de salderingsregeling. Holland Solar vindt het belangrijk dat in de brief de focus wordt gelegd op een afbouw die snel voor duidelijkheid zorgt en uitlegbaar is voor de sector. Het is van het grootste belang dat klanten weten waar ze aan toe zijn en tegelijkertijd worden aangemoedigd om op een slimme manier duurzame stroom op te wekken en te verbruiken. Samen met de NVDE en Energie Nederland pleit Holland Solar voor een alternatief voor de afbouw van de salderingsregeling die in hetzelfde tijdspad ingevoerd zou kunnen worden, maar wel leidt tot minder administratieve lasten, onduidelijkheid bij klanten, en een aantrekkelijker model om de zelf opgewekte elektriciteit ook zelf te verbruiken.

Gelukkig heeft de Minister in zijn voorstel wel specifiek aandacht voor huurders en het zogenoemde ‘split incentive.’ Het idee van het Kabinet om het initiatiefrecht voor huurders uit te breiden is daarin ook een goede stap.

Tot slot juicht Holland Solar het toe dat de regelingen voor innovatie een goede weergave van de uitdagingen voor de energietransitie beschrijven. Met nieuw onderzoek en innovatie kan de zonne-energiesector op termijn nog beter de energietransitie gaan waarmaken.

Een volledig duurzaam energiesysteem creëren

Zonne-energie zal worden ingezet om, samen met andere technieken, een volledig duurzaam energiesysteem in Nederland te creëren. Om dit te bereiken moeten er meerdere ontwikkelingen in gang gezet worden. De minister maakt een genuanceerde analyse van de uitdagingen en verwijst naar een aantal oplossingen waar wij als Holland Solar achter staan: congestiemanagement, het mogelijk uitbreiden van de garanties van oorsprong methode naar tijd en plaats en het stimuleren van grootschalige batterijen. Met name deze laatste is echt van groot belang willen we als Nederland naar een 24/7 aanbod van groene elektriciteit. Samen met de coalitie ‘Samen sneller het net op’ blijven we in gesprek met het ministerie om dit alles mogelijk te maken.

Kwaliteit en veiligheid in de sector borgen

Holland Solar zet zich in om de kwaliteit en veiligheid in de sector te waarborgen. In de zonnebrief is te lezen dat ook het Kabinet dit belangrijk vindt. In dit kader wordt een IMVO-convenant getekend en pleit het Kabinet voor het opzetten van een keurmerk voor zonnepanelen die onder goede arbeids- en milieuomstandigheden geproduceerd zijn. Goede stappen volgens Holland Solar die het meest effectief in Europees verband opgepakt kunnen worden om zo als sector ook bij de productie en recycling van zonnepanelen een maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren.  

We gaan verder

Deze brief geeft op een goede wijze invulling aan de rol die zonne-energie kan spelen in de energietransitie in Nederland. De volgende stap is zorgen dat zonne-energie deze rol daadwerkelijk kan gaan invullen. Hier werken wij als branchevereniging, samen met onze leden hard aan. Deze zonnebrief zet de nationale ambities en de kaders neer. Het is nu aan ons als sector om die ambities daadwerkelijk in te vullen en het potentieel van zonne-energie in Nederland te benutten.

Nog geen lid, en wil je wel betrokken raken bij al deze ontwikkelingen in de sector? Word dan lid!