Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Holland Solar besteedt aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Holland Solar niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.

Holland Solar aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Beweringen en meningen, geuit in rapporten of andere publicaties op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Holland Solar. Geen van de partijen kan op welke manier dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Holland Solar kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Holland Solar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Holland Solar is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!