Commissies en Werkgroepen

Om de wensen en belangen van de verschillende ledengroepen van Holland Solar te vertegenwoordigen, zijn er binnen Holland Solar naast het bestuur diverse commissies en werkgroepen actief. Leden van Holland Solar kunnen lid worden van deze commissies en werkgroepen en kunnen zo hun input leveren voor de belangenbehartiging die Holland Solar doet. Bovendien heeft Holland Solar zitting in diverse commissies en werkgroepen van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Solar Power Europe en Solar Heat Europe.

Holland Solar kent de volgende 4 commissies:

 1. Commissie Zon op Gebouw: deze commissie houdt zich bezig met de dossiers die van belang zijn voor de zonne-energiesystemen op gebouwen. 
 2. Commissie Zon op Land en Water: deze commissie houdt zich bezig met de dossiers die van belang zijn voor de markt van zonne-energie op land en water. 
 3. Commissie Zonnewarmte: deze commissie houdt zich bezig met alle dossiers die van belang zijn voor de markt van zonnewarmtesystemen.
 4. Commissie Kwaliteit en Veiligheid: deze commissie houdt zich bezig met alle dossiers die van belang zijn voor de markt van installateurs waaronder opleiding & certificering, techniek & innovatie en verzekeringen.

​OnEr is momenteel een gebrek aan concrete aanbevelingen over hoe partijen aan cybersecurity kunnen waarborgen terwijl er wel een aantal wet- en regelgevingen aan zitten te komen die van invloed zullen zijn op de zonne-energiesector. Om deze reden gaat deze werkgroep hier proactief mee aan de slag om tot een richtlijn te komen waarin wordt beschreven hoe partijen (afhankelijk van hun rol binnen de sector) aan cybersecurityregelgeving kunnen voldoen en bijdragen kunnen leveren aan een veiligere cyberomgeving. Deze werkgroep zal in de ontwerpfase van deze richtlijn vaker bij elkaar komen, de frequentie hiervan moet nog nader bepaald worden.der de bovengenoemde commissies vallen verschillende werkgroepen. In de werkgroepen worden de zaken voor het desbetreffend onderwerp inhoudelijk uitgewerkt. 

Werkgroepen Commissie Zon op Gebouw

Om lid te worden van deze commissie of onderstaande werkgroepen, dan kun je contact opnemen met Jasper Ensing via jasper.ensing@hollandsolar.nl.

 • Stimuleringsmaatregelen
  In deze werkgroep wordt gesproken over de ontwikkelingen rondom de stimuleringsmaatregelen voor aansluitingen kleiner dan 3X80Amp. De salderingsregeling is het belangrijkste gespreksonderwerp. Doordat op dit moment geen activiteiten lopen komt deze werkgroep slechts op oproepbasis bijeen.
 • Flex en opslag
  In deze werkgroep worden o.a. de problemen en kansen voor flexibiliteit en (thuis) opslagmogelijkheden besproken. Bepaalde beleidslijnen om flexibiliteit in het systeem te stimuleren zijn inmiddels gedefinieerd. Momenteel komt de werkgroep minder frequent samen. Overigens; deze werkgroep heeft ook een nauwe relatie met de NVDE-werkgroep decentrale elektrificatie.
 • BIPV
  In de werkgroep Building Integrated PV worden kansen en problemen voor zonne-energiesystemen die functies delen met specifieke bouwmaterialen. Deze werkgroep komt elke 6- 8 weken bij elkaar. Momenteel is de werkgroep in de opstartfase en wordt samen met de werkgroepleden bepaald welke doelen wij willen stellen voor het komende jaar.
 • Circulariteit
  De werkgroep Circulariteit houdt zich bezig met onderwerpen die raken aan de duurzaamheid van de sector. Hieronder vallen onderwerpen die te maken hebben met design en recycling. Daarnaast wordt in de werkgroep ook duurzame normering in de sector besproken. Het belangrijkste onderwerp is momenteel de Nationale Milieudatabase.
 • Arbocatalogus
  De werkgroep Arbocatalogus houdt zich bezig met het verbeteren van de werkkwaliteit in de sector. Momenteel is de werkgroep bezig met het evalueren van de Arbocatalogi ''Veilig werken op hoogte'' en ''Veilig werken aan elektrotechnische installaties''. Hiermee werken we samen met Techniek Nederland. De werkgroep komt op dit moment alleen samen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Werkgroepen Commissie Zon op Land en Water

Om lid te worden van deze commissie of onderstaande werkgroepen, dan kun je contact opnemen met Floor Maassen via floor.maassen@hollandsolar.nl. Voor de werkgroep netinfra, cybersecurity en omvormers kun je contact opnemen met Derek Steeman via derek.steeman@hollandsolar.nl

 • Lokaal beleid
  Deze werkgroep behandelt een variëteit aan onderwerpen, waaronder omgevingsparticipatie, Regionale Energie Strategieën, en regelgeving omtrent multifunctionele zonneparken. Deze werkgroep komt elke 7 weken samen.
 • Financiering en businesscase 
  In deze werkgroep wordt gesproken over hoe de SDE++ regeling en haar opvolger het beste kan worden vormgegeven zodat zonne-energie optimaal wordt gestimuleerd en de transitie naar een markt gestuurd financieringsklimaat aangejaagd kan worden. De werkgroep komt eens in de 7 weken samen.
 • (i)MVO
  In deze werkgroep wordt onder andere met de Sociaal Economische Raad (SER) een convenant maatschappelijk verantwoord ondernemen in de duurzame energiesector voorbereid. Daarnaast worden in deze werkgroep zaken als ketentransparantie, dwangarbeid en de aankomende regelgeving uit de Europese Unie besproken. Deze werkgroep komt op ad hoc basis bijeen.
 • Ecologie
  Deze werkgroep heeft de afgelopen tijd volledig in het teken gestaan het opzetten van het ecologisch onderzoekproject EcoCertified waarin een ecologisch kwaliteitslabel wordt ontwikkeld voor zonneparken die een meerwaarde bieden voor biodiversiteit en kwaliteit van de bodem. Daarnaast is recent meer gekeken naar de gewonnen biodiversiteit wanneer een zonnepark na 25 jaar ontmanteld moet worden en brengen leden sporadisch andere onderwerpen in. Deze werkgroep komt op ad hoc basis bijeen.
 • Netinfra
  Deze werkgroep richt zich op het bespreken van issues die net-gerelateerd zijn, zoals congestie- en spanningsproblematiek op het elektriciteitsnet in Nederland, toekomstverkenningen ten aanzien van het elektriciteitsnet in Nederland en gerelateerde wet en regelgeving. Deze werkgroep komt elke 4 weken bij elkaar.
 • Tenderen op land
  In deze werkgroep bespreken we hoe het ontwikkelprogramma voor duurzame energie op rijksgronden (OER) beter kan verlopen, waarbij regulier overleg met Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met NWEA wordt afgestemd. Deze werkgroep komt elke 8 weken samen.
 • Omvormers
  Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van omvormerfabrikanten en bespreekt een breed scala aan onderwerpen waarbij omvormers een rol spelen. Denk hierbij aan RfG compliance, omvormerfunctionaliteiten, cybersecurity en landinstellingen. Deze werkgroep komt elke 4 weken samen
 • Cybersecurity 
  Er is momenteel een gebrek aan concrete aanbevelingen over hoe partijen aan cybersecurity kunnen waarborgen terwijl er wel een aantal wet- en regelgevingen aan zitten te komen die van invloed zullen zijn op de zonne-energiesector. Om deze reden gaat deze werkgroep hier proactief mee aan de slag om tot een richtlijn te komen waarin wordt beschreven hoe partijen (afhankelijk van hun rol binnen de sector) aan cybersecurityregelgeving kunnen voldoen en bijdragen kunnen leveren aan een veiligere cyberomgeving. Deze werkgroep zal in de ontwerpfase van deze richtlijn vaker bij elkaar komen, de frequentie hiervan moet nog nader bepaald worden.
 • Agri-PV
  De werkgroep Agri-PV richt zich op het in kaart brengen van de uitdagingen en kansen voor Agri-PV. Het belangrijkste doel hiervan is om deze onderwerpen onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers met als doel de obstakels voor de uitrol van Agri-PV wegnemen.

Werkgroepen Commissie Zonnewarmte

Om lid te worden van deze commissie of onderstaande werkgroepen, dan kun je contact opnemen met Floor Maassen via floor.maassen@hollandsolar.nl.

 • PVT
  Deze werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van PVT-systemen. De afgelopen periode lag de focus vooral op hoe de SDE++ regeling ook optimaal voor PVT-systemen kan worden ingericht en het btw-nultarief. Deze werkgroep komt eens in de 7 weken samen.
 • Scholing
  Deze werkgroep is bezig met het uitwerken van een trainingsprogramma voor de opleiding tot zonnewarmte monteur. De werkgroep komt op ad hoc basis bijeen. Deelname aan deze werkgroep is in tegenstelling tot de andere werkgroepen niet direct toegankelijk. 

Werkgroepen Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Om lid te worden van deze commissie of onderstaande werkgroepen, dan kun je contact opnemen met Jasper Ensing via jasper.ensing@hollandsolar.nl.

 • Verzekeringen
  In deze werkgroep geven we updates over stappen die we zetten om het kwaliteitsborgingssysteem van de sector verder door te ontwikkelen en issues op te pakken die zich afspelen rondom propertyverzekeringen. In het kader van deze werkgroep wordt nauw samengewerkt met het Verbond van Verzekeraars, Techniek Nederland, NII, MWA, VEBIDAK, etc. Deze werkgroep komt op een ‘need to meet’ basis bijeen.  
 • Scholing & certificering
  In deze werkgroep wordt gesproken over wat er nodig is om installateurs goed op te leiden (handboek zonne-energie, eindtermen van opleidingen, vormgeven van een vakmanschapsroute), wat er nodig is om de kwaliteit van installatiebedrijven te garanderen (erkenning, certificering) en hoe de kwaliteit en veiligheid van een zonnestroomsysteem zo goed mogelijk te garanderen (opleverlijsten, inspectiecertificering). Het secretariaat van deze werkgroep ligt bij Techniek Nederland. Deze werkgroep wordt bemenst vanuit leden van Holland Solar en Techniek Nederland. De werkgroep komt om de 2/3 maanden bijeen. 
 • Stichting Aruna
  Het doel van stichting Aruna is om installatievoorschriften op Europees niveau te harmoniseren en het zo simpel mogelijk te beschrijven. Hoewel Stichting Aruna niet is opgericht door Holland Solar volgt Holland Solar de ontwikkelingen van Aruna wel nauwlettend. 
 • SCIOS Scope 12
  De Scope 12 inspectieregeling is door SCIOS ontwikkeld om objectief te kunnen beoordelen of een installatie conform geldende normen en regelgevingen is gerealiseerd. De technische commissie van Scope 12 wordt onder andere bemenst met leden van Holland Solar. Holland Solar is ook vertegenwoordigd in het College van Deskundigen (CvD) van SCIOS. 
 • De-installeren na calamiteiten
  Samen met Brandweer Nederland en stichting Salvage kijken leden van Techniek Nederland en Holland Solar naar hoe omgegaan moet worden met het de-installeren van zonnestroomsystemen na (brand)calamiteiten. Er wordt in dit kader een richtlijn ontwikkeld over hoe zonnestroom-systemen tijdens en na brand, veilig uitgeschakeld en ontmanteld kunnen worden. De werkgroep komt op een ‘need to meet’ basis bijeen. De werkgroep is in afrondende fase.
 • Normalisatie
  Het bureau van Holland Solar vertegenwoordigt de leden van Holland Solar in de normcommissie van de NEN7250 (norm voor bouwkundige aspecten van zonnestroomsystemen) en in de NEN-commissie brandveiligheid (waarbij wordt gekeken naar specifieke normtesten voor brandveiligheid van zonnestroomsystemen in, op of aan de gebouwschil. Deze NEN-commissie houdt zich bezig met het ontwikkelen van testmethodes en normteksten. 

Overkoepelende werkgroepen

 • Juridische zaken
  In deze werkgroep komen de juristen van leden bij elkaar om ontwikkelingen & interpretaties rondom beleid en wet- en regelgeving te bespreken die van belang zijn voor de zonne-energiesector. De werkgroep komt ongeveer 1x per 8 weken samen. 

 • PA - PR
  Deze werkgroep verenigt alle lobbyisten van leden van Holland Solar in een regulier overleg. Een keer per maand worden alle lobbyactiviteiten richting Den Haag met elkaar afgestemd. 

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!