zonnepanelen woningen

Zonnebrief 2.0: positieve stappen voor zon op gebouw

Geplaatst op:

Minister Jetten heeft versie 2.0. van de Zonnebrief naar de Kamer gestuurd. Deze brief geeft duidelijkheid over welke vorderingen het kabinet maakt met de uitvoering van de afspraken uit het coalitieakkoord over zonne-energie en bevat plannen voor de verdere uitrol van zonne-energie in Nederland. Hoewel Holland Solar erg kritisch is op de verdere normering voor zon op land, zijn we als zonne-energiesector wel erg tevreden met de beleidsvoorstellen voor zon op gebouwen en enkele algemene beleidsaankondigingen.  

Normering zon op gebouw 

In de eerste Zonnebrief van 2022 kondigde de regering een aantal maatregelen aan die bij moeten dragen aan de groei van het aantal zonnedaken in Nederland. Een belangrijk deel van deze maatregelen omvatten normeren ten aanzien van dakgebruik. Deze meeste van deze normeringen worden nog uitgewerkt door het ministerie van EZK. Deze uitwerking zal nu opgepakt worden door de ambtenaren en neemt daarbij ook de wijzigingen op Europees niveau mee. Holland Solar vindt dat een goede stap, want gebouwnormen moeten een duidelijk langjarig perspectief creëren voor gebouweigenaren en niet jaarlijks aangepast worden.    

Net als de energiebesparingsplicht, waar het Kabinet extra aandacht voor heeft nu zonnepanelen in de milieubesparingsplicht zijn opgenomen, vereisen ook de bovenstaande normen wel effectieve handhaving. De label C verplichting bij kantoorgebouwen laat bijvoorbeeld zien dat hier nog veel te winnen is. Volgens Holland Solar is verplichten nooit het meest wenselijke, echter hebben we wel met z’n alleen een energietransitie te realiseren. De achterblijvers dienen daarom dan ook geholpen te worden door duidelijke en handhaafbare normen. 

Een grote wens van Holland Solar is ook in vervulling gegaan doordat het Kabinet aankondigt te onderzoeken in hoeverre regelingen elkaar tegenwerken, zoals dat in sommige gevallen bij eisen in de BENG en de Nationale Milieudatabase het geval is. Nu kunnen onder andere nieuwbouwwoningen regelmatig niet aan beide eisen voldoen. De sector pleit bij de herziening van die normen voor dat er gekeken wordt naar totaal verwacht energieverbruik in het gebouw (met de komst van laadpalen en warmtepompen zal die fors stijgen) en om in het kader van de Nationale Milieudatabase een duidelijk onderscheid te maken tussen elektrische apparaten als zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen enerzijds en constructiematerialen anderzijds.   

Speciale daken 

Ten aanzien van de Rijksoverheidsdaken en gronden heeft het Kabinet hoge ambities. De realisatie van die ambities blijft echter nog achter. De sector is te alle tijden bereid om Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf advies te geven om deze daken en gronden zo snel mogelijk te benutten voor het opwekken van zonne-energie. 

Holland Solar deelt ook de conclusies van de Minister Jetten over de VvE’s en woningcorporaties die achterblijven. Dat is vanuit sociale rechtvaardigheid en het opwekken van groene stroom op die plekken dat het ook verbruikt wordt onwenselijk. Dat de overheid hier nu extra aandacht aanbesteed is goed. Holland Solar pleit ervoor dat de toestemmingsregels voor woningcorporaties en VvE’s naar een ‘ja, tenzij’ worden omgebouwd. Dat helpt actieve bewoners enorm om sneller de instemming van hun buren te verkrijgen om zonnepanelen te laten installeren en daarvan financieel te profiteren.  

Normering zonnecarports 

In navolging van de motie van D66 rond Zonnecarports zegt de minister toe om met de sector in gesprek te gaan over de nog uit te werken normering voor deze mooie functiecombinatie. Holland Solar is al in gesprek met het Ministerie over de knelpunten bij de ontwikkeling van zonnecarports. Ook hebben we onze visie op zonnecarports samen met de NVDE en E-Laad Nederland aan de Kamerleden van D66 gepresenteerd. Een van de maatregelen die we daarin voorstellen zijn versnelde vergunningprocedures zoals die nu door Brussel mogelijk gemaakt worden. Het is goed dat Den Haag gaat kijken naar het implementeren van deze regels uit de Renewable Energy Directive III.  

Ook noemt de minister specifiek het belang van gevels als potentiële kans. Holland Solar is blij dat de Minister deze belangrijke toepassing van zonnestroom als kans ziet.  

IMVO en circulariteit 

De minister is voornemens circulariteit en IMVO de standaard te maken bij zon-PV-projecten. In de komende periode zal de minister onderzoeken of IMVO al meegenomen kan worden in de projecten van de Rijksoverheid en in 2024 zal dit mogelijk worden opgenomen in de eisen voor de SDE++. Als eisen generiek toegepast kunnen worden en ook in de basisbedragen hier rekening mee gehouden wordt ziet Holland Solar dit als een mooie stap.  

Ook voor circulariteit zal de minister kijken hoe innovatie en subsidieregelingen een duurzame sector kunnen stimuleren. Een grote slag wordt nu al geslagen met het toekennen van de groeifonds gelden voor een circulaire zonne-energiesector. Een mooie stap voor de producenten van zonne-energie die hiermee de productie van hun producten snel kunnen gaan opschalen.  

Veilig installeren en verzekeren 

Ten aanzien van het veilig installeren van kwalitatief goede zonnestroomsystemen geeft de Minister aan een garantiefonds voor grote branden met zonnepanelen te willen onderzoeken. Dat is volgens de sector een goede stap omdat hiermee de onduidelijkheid rond de verzekering voor schade waarbij wafers zich rondom de brand verspreiden voorkomen kan worden. Tegelijkertijd benadrukt Holland Solar wel dat zonnestroomsystemen mits goed geïnstalleerd zeer veilige systemen zijn, niet anders dan huishoudelijke apparaten in elke woning.  

De groeiende aandacht voor het veilig installeren van zonnestroomsystemen is ook van belang. Het is en blijft van belang dat elke installateur aandacht heeft voor de manier waarop zijn personeel of opdrachtnemers het dak op gaan. Met veilig installeren komt ook een goede installatie; daar werkt de sector nu al aan middels de verschillende erkenning en certificeringsregelingen.  

Stimuleringsregelingen 

Als laatste gaat minister Jetten ook nog in op een aantal stimuleringsregelingen. Net als Holland Solar roept de Minister op om de rustige afbouw van de salderingsregeling zo snel mogelijk in de Eerste Kamer te behandelen. Ook verduidelijkt de Minister de mogelijkheden voor dak versterkende maatregelen en lichtgewicht zonnepanelen die al in de eerste Zonnebrief is aangekondigd. Het ministerie zal trachten die in de SDE++ 2024 op te nemen. Holland Solar houdt een vinger aan de pols bij de uitwerking hiervan, dit beleid moet echt op zo kort mogelijke termijn namelijk handen en voeten krijgen.  

Als laatste vraagt Holland Solar nog wel bijzondere aandacht voor de aangekondigde verplichting en stimulering van batterijen bij zonneparken. Vanuit het perspectief van de sector is een harde verplichting een inefficiënte maatregel die voorkomt dat op de juiste locaties met overheidssteun het net ontlast wordt. De sector kan al veel zelf oplossen door direct aan afnemers te leveren, of mee te doen aan congestiemanagment. Batterijen kunnen de elektriciteitsvoorziening zeker stabieler, groener en voorspelbaarder maken, maar een generieke verplichting doet dat niet.  

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!