Holland Solar reageert op Beleidsprogramma Klimaat en Energie

Geplaatst op:

Begin juni publiceerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp Beleidsprogramma Klimaat en Energie. Hierin staan alle plannen die het kabinet heeft om er voor te zorgen dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is. Holland Solar vindt het belangrijk dat er een goed beleidsprogramma komt als sterke basis voor de uitvoering van de plannen die het kabinet heeft om de klimaatdoelstellingen te behalen. Holland Solar heeft een zienswijze ingediend om de input vanuit de zonne-energie sector voor het definitieve Beleidsprogramma Klimaat en Energie mee te geven.

Ambities en doelstellingen waar maken

Het Beleidsprogramma is bedoeld als basis voor het waarmaken van de ambities en doelstellingen die het kabinet heeft. Holland Solar ziet op dat gebied een aantal verbeterpunten die we mee willen geven aan de Minister:

 • Voor de zonne-energiesector zijn tussendoelen voor de reductie van CO2 voor de jaren 2035 en 2040 zeer gewenst.
 • De verdubbeling van de elektriciteitsvraag vereist ook een appreciatie en richtinggevend plan in het beleidsprogramma.
 • De Nederlandse zonne-energiesector zou graag een concrete datum voor de volledige uitfasering van de HR-ketel zien.
 • Wij roepen het Ministerie op om scherp te letten op de techniek neutrale invulling van de hogere eisen die gesteld worden aan de verhoging van de efficiëntie van verwarmingsinstallaties.
 • Met betrekking tot de Rijksplannen voor circulariteit roepen wij nadrukkelijk op om die wel in relatie tot het bredere energietransitie-beleid te zien.
 • De Nederlandse zonne-energiesector roept de Minister op om nadrukkelijker in te zetten op brede publiekscommunicatie over de nut en noodzaak van de energietransitie.
 • De overheid dient actief green washing te voorkomen en actiever te normeren op investeringen die over de gehele levensduur CO2 reduceren.

Betaalbaarheid bewaken

Bij de uitvoering van de energietransitie moet er goed gelet worden op betaalbaarheid, een belangrijke voorwaarde om de transitie te laten slagen. Daarom doen we de volgende suggesties:

 • Voor de Nederlandse zonne-energiesector is het van groot belang dat de Minister het investeringsklimaat voor groene marktpartijen scherp in het oog houdt en waar mogelijk bij stuurt om dit te verbeteren.
 • Wij roepen de Minister ook op om hogere maatschappelijke eisen aan duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld multifunctioneel ruimtegebruik) te vertalen naar een minder grote focus vanuit de overheid op kostenreductie.
 • Graag wijst de sector er op dat nettarieven en energiebelastingtarieven en regulering daarvan beter benut kunnen worden om de energietransitie te versnellen.
 • De SDE++ dient de verbinding tussen de vraag en aanbod gestuurde categorieën beter met elkaar te verbinden. 

Een volledig duurzaam energiesysteem creëren

Zonne-energie zal worden ingezet om, samen met andere technieken, een volledig duurzaam energiesysteem in Nederland te creëren. Om dit te bereiken moeten er meerdere ontwikkelingen in gang gezet worden. Om een optimale invulling aan een duurzaam energiesysteem te geven, willen we het volgende meegeven aan de minister:

 • CO2-vrije flexibele centrales zouden als achtervanger en niet als marginale optie moeten functioneren in het voorzien van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte.
 • Tijd en plaatsgebonden groen-certificaten zijn nodig om vraag en aanbod (o.a. de productie van groene waterstof) beter aan elkaar te koppelen.  Verder is het nader bezien van een Contract for Difference systematiek voor grote verbruiksinstallaties een goed idee.
 • Wij vragen de Minister expliciet om de komende jaren samen met netbeheerders en energieproducenten een efficiëntere invulling van het bestaand elektriciteitsnetwerk te coördineren.
 • De mogelijkheden voor het gebruikmaken van de HBE-regelgeving dienen door het Ministerie nadrukkelijker gecommuniceerd te worden.

Kwaliteit en veiligheid borgen

Holland Solar zet zich in om de kwaliteit en veiligheid in de sector te waarborgen.  Het is belangrijk dat deze onderwerpen ook goed worden uitgewerkt in het Beleidsprogramma. Daarom doen we de volgende voorstellen:

 • Het uitbreiden van de Energiemaatregelenlijst vereist ook een focus op handhaving én perspectief voor gebouweigenaren.
 • Wij roepen de Minister op om meer te normeren op scope 3 emissiereductie en eventuele normering niet te beperken tot een specifieke lijst met grote industriële partijen.
 • De zonne-energiesector vraagt aandacht voor de kwaliteit van de installatie in een tijd van krappe arbeidsmarkt.

En nu verder

Holland Solar is blij met de mogelijkheid om een zienswijze in te kunnen dienen het Beleidsprogramma Klimaat en Energie. Holland Solar nodigt het Ministerie van harte uit om met de zonne-energiesector in gesprek te gaan over de hierboven voorgestelde aanpassingen.

Lees hier de volledige zienswijze.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!