TP Solar

Een zonnepark is meer dan een veld waar energie opgewekt wordt

Geplaatst op:

Foto: TPSolar

De Natuur en Milieufederaties (NMF) en Wageningen University & Research (WUR) hebben een plan gepresenteerd met 5 interventies om de klimaatdoelen te halen met nieuwe zonneparken die functies combineren. Holland Solar benadrukt het belang van de voorstellen, maar merkt op dat het stuk onvoldoende de resultaten erkent die mede met de Wageningen Universiteit en de NMF geboekt zijn. “In 2019 hebben we, onder andere met de NMF, de Gedragscode Zon op Land ontwikkelt. Daarin hebben we afspraken gemaakt over waar een goed zonnepark aan moet voldoen. Dit was de start van een enorme ontwikkelingsslag in de sector”, aldus Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar.

Gedragscode Zon op Land

Met de Gedragscode Zon op Land erkennen de ondertekenaars dat zonneparken nodig zijn voor het behalen van de klimaatdoelen in Nederland. Bij het ontwikkelen van zonneparken hanteren leden van Holland Solar de volgende principes:

  1. Betrekken van omwonenden in keuzes over het plan, het ontwerp, en de mogelijkheid bieden om financieel te participeren.
  2. Door een goede locatiekeuze, vormgeving en beheerplan meerwaarde bieden aan de omgeving. Hierdoor zal de natuur in elk zonnepark erop vooruit gaan.
  3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het zonnepark; zowel planologisch als fysiek (geen afval, vervuiling; goede bodemkwaliteit).

De Gedragscode Zon op Land is ondertekend door Holland Solar, Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, en de vereniging van omwonenden van energieprojecten (NLVOW). Alle betrokkenen, waaronder omwonenden, kunnen een klacht indienen als zij constateren dat een project niet in lijn met de gedragscode wordt ontwikkeld. Alle klachten worden beoordeeld en afgehandeld door een onafhankelijke klachtencommissie, met onder andere twee vertegenwoordigers van NGO’s buiten de sector.

Meer dan één functie

Er zijn inmiddels talloze voorbeelden beschikbaar van projecten die de afgelopen jaren vergund zijn waarbij niet alleen zonnestroom wordt opgewekt maar ook een combinatie wordt gemaakt met een andere functie, bijvoorbeeld landbouw. In de gemeente Roerdalen is bijvoorbeeld eerder dit jaar een project vergund waarbij de productie van zonnestroom gecombineerd zal worden met aspergeteelt. In dit park zal ook de biodiversiteit bevorderd worden en kunnen inwoners financieel profiteren van het project door samenwerking met een energiecoöperatie.

Ecocertified

Om meer kennis en ervaring op te doen over hoe de ecologische ontwikkeling in zonneparken concreet kan worden verbeterd, zijn in 2022 twintig leden van Holland Solar, samen met de Wageningen Universiteit (WUR), TNO, NL Greenlabel en Eelerwoude het grootste Europese onderzoek naar ecologie in zonneparken gestart. Dit Ecocertified-project volgt 4 jaar lang de natuurontwikkeling binnen verschillende zonneparken en onderzoekt wat de invloed is van verschillende ontwerp en beheermethoden op de natuur binnen de parken. Met de resultaten zal een certificaat worden ontwikkeld, waarmee projectontwikkelaars kunnen aantonen dat zij hun zonneparken optimaal ontwerpen en beheren voor de ontwikkeling van natuur in het park. Hiermee kunnen de afspraken uit de Gedragscode Zon op Land concreet worden geborgd.

We zien dat veel van onze leden niet wachten op de resultaten van dit onderzoek maar samen met lokale natuurontwikkelaars en ecologie-experts ook direct aan de slag zijn gegaan bij de ontwikkeling van hun zonnepark. We hebben een aantal voorbeelden verzameld in onze brochure ‘Zo dragen zonneparken bij aan ecologie in Nederland’. Holland Solar blijft nauw samenwerken met onder meer de WUR en NMF om de benodigde kennis en ervaring op te bouwen die nodig is zonneparken optimaal te kunnen inpassen in hun omgeving.

Terug naar het overzicht

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!